Opening van de heilige deuren in het bisdom Breda

15 december 2015

Op 13 december 2015 viert de Kerk zondag Gaudete. Ze is op de helft van de Advent, de voorbereidingstijd op het Kerstfeest. Juist op deze datum werden in alle bisdommen ter wereld heilige deuren geopend, zo ook in het bisdom Breda.

In het bisdom opende bisschop Liesen de heilige deuren de basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch en de heilige Antoniuskathedraal in Breda. Vicaris Verbeek deed hetzelfde in de basiliek van de H. Johannes de Doper in Oosterhout en de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst.

Hoewel het ritueel van de opening van de deur in alle basilieken hetzelfde is, kenden de vieringen hun eigen stijl, mede door de muzikale verzorging. In Oosterhout zong het gemengd koor van de basiliek onder leiding van Frans Bullens en bespeelde Jan Willems het orgel. In Hulst zongen verschillende koren. Overal klonk de sfeervolle hymne van het heilig Jaar ‘misericordes sicut Pater’.

Met drie kloppen op de deur en de opening van de deur aan het begin van de viering werd het Heilig Jaar geopend. In Oosterhout bevestigde vicaris Verbeek de plaquette die door de Oudenbossche edelsmid Rinus Bouwmeester vervaardigd is op de deur. In Hulst bevindt de plaquette zich op een pilaar in de kerk. In Oudenbosch en Breda gebeurde datzelfde door bisschop Liesen.

Bij de opening van de deur werden de woorden gesproken: “Dit is de poort van de Heer: laten wij erdoor binnengaan om barmhartigheid en vergeving te verkrijgen.” Daarna werden als herinnering aan het doopsel de gelovigen besprenkeld. Na deze ritus vervolgde de eucharistie met het gebed van de priester en de viering van het Woord

Opening van de heilige deur in de H. Antoniuskathedraal in Breda. (Foto: R. Mangold)

‘Wie dubbele kleding heeft, laat hem delen’
De evangelielezing (Lucas 3, 10-18) opende met de vraag van mensen aan Johannes de Doper: “Wat moeten wij doen?” Johannes antwoordt hen: “Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen!”

De mensen, die uitzien naar de komst van de Messias, vragen aan Johannes of hij het is. Maar Johannes is het niet en hij wijst aan de oever van de Jordaan Jezus aan als de Messias. Bisschop Liesen gaf aan dat Johannes de Doper daarvoor de woorden gebruikt: “Zie, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt” (Joh. 1, 29). En: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en hij bleef op Hem rusten” (Joh. 1, 32).

Een duif is een teken van liefde, preekte de bisschop. Heel de liefde van God rust op Jezus. “Johannes laat zien dat als Jezus komt, er een soort ‘ruil’ begint. Hij neemt de zonden van ons weg, en wat Hij zelf had, de liefde van God, geeft Hij aan ons.” De bisschop sprak over Jezus de deur is, en die ons de Vader leert kennen. Bisschop Liesen: “Het is een bijzondere dag vandaag. De deur van deze kerk is een heilige deur. Zo heeft onze paus Franciscus het beslist voor de hele wereld. Niet alleen in de Sint Pieter in Rome, maar in alle bisdommen zijn plaatsen van barmhartigheid, heilige deuren om Gods barmhartigheid te ervaren en om ook de kracht op te doen om zelf barmhartig te zijn.”

Opening van de heilige deur in de basiliek van de H. Johannes de Doper in Oosterhout. (Foto: J. Wouters)

Het Rijk van God
In zijn homilie stond vicaris Verbeek stil bij de betekenis van het Heilig Jaar en de heilige Deur. “De deur roept je welkom toe waar liefde mensen samen roept,” zei hij. Door de deur treden de gelovigen binnen in het Rijk van God. In dat Rijk heersen andere waarden dan in de gewone wereld. Het gaat in het Rijk van God om rijkdommen die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals licht, water, rust, barmhartigheid en vriendschap. Deze waarden brengen we ons in herinnering tijdens de eucharistie.

Paus Franciscus is, aldus vicaris Verbeek, zelf gegrepen door deze barmhartige liefde. Hij wil dat iedereen naar een heilige deur kan pelgrimeren om in een pelgrimskerk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen en de eucharistie te vieren en zo te delen in de vruchten van het jubeljaar. Paus Franciscus is hierin bijzonder inventief. Mensen in de gevangenis kunnen niet op bedevaart. Er zal één dag gedurende het Heilig Jaar zijn dat hun celdeur een heilige Deur is zodat ook zij op bedevaart kunnen om zo Gods barmhartigheid te ervaren.

“Dat dit jaar voor u en heel het bisdom een jaar van genade en barmhartigheid mag zijn,” was ten slotte de wens van de bisschop. “Dat het Heilig Jaar ons mag raken en veranderen, zodat we aan het einde ervan niet meer dezelfde zijn als vandaag. Dat Gods barmhartigheid dat mag bewerken.”

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten