Opening Jaar van het Geloof in het bisdom van Breda

16 oktober 2012

Op donderdag 11 oktober opende bisschop Liesen het Jaar van het Geloof in het bisdom van Breda. Hij deed dit tijdens een plechtige en goedbezochte eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

‘Heer, leer ons bidden’
In zijn homilie stond de bisschop stil bij de betekenis van het Jaar van het Geloof. In het verlengde van de lezing van het evangelie (Lucas 11, 5-13) sprak de bisschop over het gebed. Dit jaar willen we uitdrukkelijk bidden, het gesprek met God aangaan, gaf de bisschop aan. Hoe dit kan, laat Jezus zien. Hij gaf de leerlingen het Onze Vader. Eigenlijk kun je bidden niet uitleggen, stelde de bisschop, maar moet je het proeven. Jezus heeft de leerlingen laten proeven van zijn eigen gebed. Hij laat zien dat God onze vriend is, de vriend van en voor ons leven

Jezus vraagt dat wij doorgaan met het goede, ook waar het voor mensen ophoudt, dat we ons niet opsluiten in het aardse goed. Hij wordt een vriend genoemd van tollenaars en zondaars. Dat is een oproep voor het Jaar van het Geloof. Zo mogen wij zijn: een vriend van mensen ook als we daar niets voor terugkrijgen. Heer leer ons bidden, zeiden de leerlingen. Laat het onze vraag zijn in het Jaar van het Geloof, besloot de bisschop zijn homilie. Laat ons hart opengaan voor God, want dan gaat het open voor anderen.

(Foto: Ramon Mangold)

Inleiding bisschop Liesen: geloof voorop
Bisschop Liesen werkte deze lijn verder uit in zijn inleiding over het geloof in de nieuwe parochies. Hij gaf deze inleiding tijdens afzonderlijke bijeenkomsten voor de priesters, diaken en pastoraal werk(st)ers enerzijds (in de middag) én de parochiebestuurders anderzijds (in de avond). Hij benadrukte dat met het geloof voorop vijf jaar intensief is gewerkt aan samenwerking tussen parochies.

“Bij alle inspanningen op het gebied van pastoraat, personeel, financiën, gebouwen en besturen gaat het steeds om onze gezamenlijke inspanning om tot elkaar te komen en dat was en is en blijft nodig voor onze toekomst als bisdom en als parochies. Het gesprek met God is van een geheel andere orde, maar ook absoluut fundamenteel voor onze toekomst als Kerk, als geloofsgemeenschap.”

Het Jaar van het Geloof is een jaar om naar God te luisteren, naar de geest die in ons hart is uitgestort. “Anders gezegd: onze Kerk draait niet om een organisatie, maar om een levende persoon, Christus.” Hij is de kern van ons geloof. Door Jezus komen we in gesprek met God. Dit vraagt niet zozeer inspanning maar ontspanning. Het betekent concreet dat we werk maken van ons geestelijk leven.

“Dit is een kwestie van kiezen, echt kiezen,” vervolgde de bisschop. “Dat is de basis van echte vriendschap, dat is de basis van huwelijk en gezin en dat is ook de basis van geestelijk leven, van het gesprek met God. Als we in onze parochies en in ons bisdom de Kerk gestalte willen geven, dan begint het hier: kiezen voor Christus, zoals Hij is: met heel zijn liefde en zorg voor mensen, maar ook voor zijn moeilijke woorden en zijn onvoorwaardelijke trouw aan de Vader.”

“Bij dit geestelijk leven hoort ook een buitenkant,” aldus de bisschop. “Christus aan de buitenkant ontmoeten, samen parochie-zijn, betekent het vieren van sacramenten. Het zijn momenten van Christus-ontmoeting; het eigene van ieder sacrament is dat het Christus is die handelt en spreekt.” Vervolgens sprak de bisschop over het centrale plaats van de zondagse eucharistieviering in het parochieleven.

Voor de tekst van de inleiding van bisschop Liesen, klik hier.

(Foto: Ramon Mangold)

Inleiding Geerten Kok: afronding diocesaan beleidstraject
Geerten Kok, stafmedewerker van het vicariaat Breda en projectcoördinator van het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, keek terug op de resultaten van dit traject. Gedurende de procesgang is de katholieke identiteit van de parochies versterkt, gaf hij aan. “Parochies zijn zich meer dan voorheen gaan inspannen om op zondag de eucharistie te vieren. Als dit niet lukt wordt dit sterker dan voorheen als een gemis gevoeld.”

Volgens Kok zijn ook de rol van de pastoor als parochieherder en de onderscheiden verantwoordelijkheden van parochiebestuur en pastoraal team, en daarbinnen de eigen functies en taken van de priester, de diaken en de pastoraal werk(st)er beter uitgekristalliseerd. Er is aandacht voor het sacrale karakter van kerkgebouwen en parochies zijn meer gaan beleven dat ze onderdeel zijn van bisdom en wereldkerk. “Hieraan hebben de diocesane bedevaarten naar Lourdes en Assisi een bijdrage geleverd.”

Ook hij wees erop dat het van groot belang is dat parochies goede aandacht geven aan het voeren van geloofsgesprekken om het geloof van mensen te voeden vanuit de rijkdom van onze traditie. “Parochies bestaan, omwille van het geloof en het geloof voorop,” besloot Geerten Kok zijn lezing.

(Foto: Ramon Mangold)

Gesprek over ‘Geloof in de nieuwe parochie’
De priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers enerzijds en de parochiebesturen anderzijds volgden een eigen vervolgprogramma. De eerste groep kwam bijeen in werkwinkels over het getuigenis van de Kerk in de samenleving, het actief onderhouden van het geestelijk leven, gemeenschapsvorming rond Christus in de nieuwe parochie en het goed opvangen van mensen die naar de kerk komen.

Hiervoor werden de werkbladen gebruikt die als uitneembaar middenkatern zijn opgenomen in het bisdommagazine ‘Geloof in de nieuwe parochie: Kerk zijn in deze tijd’.

Werken met de zes beleidsterreinen
Voor de parochiebestuurders lichtten drie personen ’s avonds toe hoe het werken met beleidsterreinen in de praktijk verliep: pastoor Jos Demmers van de Vijfheiligenparochie in Made, vicevoorzitter Jan Bastianen van het samenwerkingsverband St. Elisabethparochie te Raamsdonkveer, en pastoor Peter de Rooij van de Immanuelparochie te Zevenbergen. Zij spraken over de beleidsterreinen ‘Geloof’, ‘Financiën’ en ‘Gebouwen’.

Jos Demmers, die sprak over ‘Geloof’, verwoordde dat het in de parochie gaat om een gemeenschap waar Jezus Christus centraal staat, omdat Hij voor ons het gezicht van God de Vader laat oplichten. “Wanneer we als Kerk zeggen dat het geloof voorop staat, moet dit ook voor ons, pastorale beroepskrachten, gelden. We nemen tijd om het eigen geloofsleven te voeden, en in ons teamoverleg nemen we ruimte om onze spiritualiteit met elkaar te delen.”

Zie voor praktijkverhalen op de zes beleidsterreinen ook p. 8-9 in het bisdommagazine ‘Geloof in de nieuwe parochie: Kerk zijn in deze tijd’ dat op 11 oktober verscheen, bij de start van het Jaar van het Geloof.

Andere berichten