Ontvangst emeriti-bezoekers door bisschop en vicaris

24 september 2009

Op dinsdag 22 september ontvingen bisschop Van den Hende en vicaris-generaal Schoenmakers in het bisschopshuis de priesters die actief zijn als emeriti-bezoekers van het bisdom van Breda. De emeriti-bezoekers houden contact met de emeriti van het bisdom door hen desgewenst periodiek te bezoeken.

Op dit moment zijn er drie emeritibezoekers actief in het dekenaat De Baronie, en twee in respectievelijk de dekenaten Markiezaat en Zeeland. Eén emeritibezoeker richt zich op de emeriti van het bisdom die buiten het diocees wonen.

De priesters die zich als emeriti-bezoekers inzetten zijn van groot belang voor de onderlinge verbondenheid en de concrete zorg voor de emeriti in het bisdom. De emeriti-bezoekers zijn ook zelf emeritus.

Bisschop Van den Hende is begonnen ook persoonlijk in gesprek te gaan met individuele emeriti, hetzij door hen te bezoeken hetzij door hen te ontvangen voor een gesprek. In dit kader heeft de bisschop inmiddels tientallen emeriti ontmoet. Eerder bezocht de bisschop, sinds de bisschopswijding in 2006, pastoors en teamleiders die actief zijn in de parochies van het bisdom.

Cadeau: boek kardinaal Kasper

Aan het einde van de bijeenkomst deed bisschop Van den Hende bij gelegenheid van het jaar van de priester aan de emeriti-bezoekers en de aanwezige dekens het boek cadeau ‘Dienaar van de vreugde: Leven als priester, dienen als priester’. Kardinaal Walter Kasper schreef dit boek bij de vijftigste verjaardag van zijn priesterwijding.

Bij de aanbieding van dit boek aan de emeritibezoekers, verwees bisschop Van den Hende naar de toespraak van paus Benedictus op 16 maart 2009 voor de Congregatie van de Clerus, waarin de paus het jaar van de priester aankondigde. Bisschop Van den Hende: “Paus Benedictus maakt duidelijk dat de taken van verkondiging, heiliging en bestuur die een priester krachtens zijn ambt op een bijzondere wijze te vervullen heeft allereerst een geschenk zijn van God. Priesters zijn geroepen om van harte hun leven af te stemmen op Christus, te streven naar heiligheid. Om het ambtelijk priesterschap naar waarde te schatten en te beleven, is het nodig om Christus centraal te stellen.”

De bisschop sprak de verwachting uit dat de emeritibezoekers, die evenals kardinaal Kasper al tientallen jaren als priester dienstbaar zijn aan de Heer en zijn Kerk, met een zekere vreugde van herkenning het boek zouden lezen, en bood het boek aan ook ter bemoediging en tot versterking van hun priesterlijke identiteit.

Andere berichten