Ontmoeting van de diakenkring op de feestdag diaken-martelaar Vincentius van Zaragoza

25 januari 2018

Op maandagavond 22 januari kwamen diakens van het Bisdom Breda met Mgr. Liesen samen voor een onderlinge ontmoeting. Het was de jaarlijkse bijeenkomst van de diakens in de ‘diakenkring’. Veertien diakens, deels met hun echtgenotes, waren deze avond aanwezig en luisterden op Bovendonk in Hoeven naar een inleiding over de martelaar diaken Vincentius van Zaragoza. Zijn kerkelijke feestdag valt op 22 januari.

Marc Lindeijer sj, spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, hield de inleiding. Diaken Vincentius van Zaragoza stierf als eerste Spaanse martelaar in 304, tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus. De dood van Vincentius van Zaragoza is een voorbeeld van een geloofsgetuigenis tot het uiterste. Daarbij is het niet alleen het lichaam van deze persoon dat wordt geschonden, maar de Kerk als zodanig, omdat de martelaar deel is van het lichaam van de Kerk.

Een diakenwijding in de Grote Kapel van Bovendonk. (Foto: Johan Wouters)

In de Grote Kapel van Bovendonk vierde de bisschop daarna met de diakens en echtgenotes de eucharistie. In zijn homilie thematiseerde de bisschop de wijdingsbelofte van de diakens en de vraag naar hun voortdurende instemming met wat zij bij de wijding hebben uitgesproken. De diakens beloven zich voortdurend te binden aan Christus de Dienaar, door meer en meer op Hem te gelijken, en vervolgens het evangelie te verkondigen met evangelische deugdzaamheid in zorgzaamheid voor zieken en armen.

De diakens worden gevraagd om de naastenliefde in hun dagelijkse leven vorm te geven. In de wijdingsviering, wanneer de bisschop de wijdeling het evangelieboek overhandigt, vraagt hij de wijdeling ook om “erop toe [te zien] dat u gelooft wat u zelf gelezen hebt, dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht.”

Na de eucharistieviering werd de avond voortgezet met een afsluitende ontmoeting in de Johanneszaal.

Deze film legt uit wat een diaken is, wat een diaken doet en dat er twee soorten diakens zijn: transeunt diakens en permanent diakens. Stap voor stap komen de onderdelen van de wijdingsplechtigheid aan bod in de film.

 

Andere berichten