Oecumenische bijeenkomst over de Charta Oecumenica

29 november 2012

De Provinciale Raad van Kerken van de provincie Zeeland organiseerde op woensdag 21 november 2012 een bijeenkomst over de Charta Oecumenica onder de titel: Charta Oecumenica: handvest, handvest voor kerken in Zeeland. Het symposium vond plaats in de Barbesteinkerk in Heinkenszand.

Ds. Klaas van de Kamp, de secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, hield een inleiding en daarop reageerden bisschop Liesen en ds. Sophie Bloemert, regionaal adviseur van de Classicale vergaderingen van de Protestantse Kerk in Zuid-Nederland.

Ds. Van de Kamp ging in op de Charta zelf. Hij benadrukte dat de spiritualiteit van de oecumene de draagbalk van de oecumene is. Niet voor niets begint dit document met de doxologie (eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest). “In de huidige samenleving krijgt de kerk te maken met secularisatie. Steeds minder mensen bezoeken diensten, ledenaantallen lopen terug en daarmee moeten kerken hun deuren sluiten. Duidelijk is dat er iets moet veranderen. Maar wie moet veranderen? De kerk of de wereld?” legde hij zijn gehoor voor.

Bisschop Liesen reageerde op die vraag: “Omdat God spijt heeft over het onheil dat ons wacht, heeft Hij zich bekeerd, naar ons gekeerd. Het Rijk Gods is daarom dichtbij. Wij mogen ons nu bekeren. Als ik me werkelijk bekeer en inspan deel uit te maken van het Rijk Gods, dan ben ik degene die verandert, en wanneer ik verander, dan zal ook de Kerk een klein beetje veranderen en dan zal ook de wereld een beetje veranderen.”

Bisschop Liesen sprak over het hart van de oecumene. Het streven naar de volledige communio blijft het uiteindelijke doel van de oecumene al is deze nog niet gerealiseerd. Het gaat er, aldus de bisschop, allereerst om dat God zich in Jezus Christus tot de wereld gekeerd heeft en wij ons vervolgens zelf tot Hem bekeren. Samen moeten wij bereid zijn voor God te staan. Dit is een voorwaarde voor de oecumene. Deze herbronning heeft ook gevolgen voor onze eigen houding in de wereld.

Dominee Bloemert merkte op dat in de Charta de verschillende kerkelijke gemeenschappen zich verplichten tot samenwerking op allerlei terreinen. Dit engagement vraagt om een vertaling op lokaal niveau. De wijzen en de terreinen waarop samenwerking gezocht wordt, kunnen van plaats tot plaats verschillen.

In 2001 ondertekenden de Conferentie van Europese Kerken en de Raad van Europese Bisschoppenconferenties de Charta Oecumenica. In dit document verplichtten zij zich op alle niveaus van het kerkelijk leven tot de bevordering van een oecumenische cultuur van dialoog en samenwerking.

Zie ook de website van de Raad van Kerken, klik hier.
http://www.raadvankerken.nl/pagina/2179/charta_is_route

 

Andere berichten