Nieuwe samenwerkingsverbanden (beleidsnota)

20 januari 2007

De pastorale organisatie volgt uit de pastorale inhoud. Vandaar dat de beleidsnota voorafgaat aan de organisatorische aanpassingen die gedaan gaan worden. Organisatorische aanpassingen zijn nodig. Op allerlei terreinen is meer samenwerking nodig. Het bisdom Breda zoekt naar efficiënt omgaan met de middelen (geld en tijd). Het aantal beroepskrachten zal dalen onder meer vanwege de pensioengolf die er aan komt.

Presentatie per dekenaat in maart
Daarom volgt, nadat de inhoudelijk kaders van het beleidsplan bekend zijn gemaakt, de tweede stap: een andere aanduiding van de samenwerkingsverbanden die in de nabije toekomst nodig zijn. De aanleiding is een kleiner wordende kerkelijke organisatie. De overtuiging is dat nieuwe structuren zullen helpen de boodschap van het evangelie te verkondigen. Er zal zo goed mogelijk worden aangesloten bij de inhoudelijke visie en de bestaande en groeiende samenwerkingspraktijk. Op de plannen van de bisdomleiding kunnen de parochies reageren. De diocesane diensten zullen de samenwerkingsprocessen op allerlei manieren ondersteunen.

In drie dekenale bijeenkomsten presenteert de bisdomleiding het plan van de samenwerkingsverbanden met de bijbehorende achtergronden: op 22 maart voor dekenaat De Baronie, op 26 maart voor dekenaat Het Markiezaat, op 29 maart voor het dekenaat Zeeland.

Schaalverfijning
De nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen vorm via een parochiemodel waarin vergroting van de samenwerkingsverbanden samengaat met oog voor schaalverfijning. Hiervoor maakt de beleidsnota een onderscheid tussen geloofsgemeenschappen en geloofsgroepen, die samenwerken in één parochieverband.
Een geloofsgemeenschap (voormalige parochie) hoeft geen integraal pastoraal en liturgisch programma te bieden. Daarvoor staat het grotere verband van de parochie borg. Men kan doen waarin men sterk is of wat de lokale situatie vraagt. Bijvoorbeeld ouderenpastoraat in een vergrijsde wijk, kindercatechese in een wijk met jonge gezinnen.
Een geloofsgroep is bijvoorbeeld een koorgroep, diaconale groep, gebedsgroep, of bijbelgroep. De primaire activiteit van de geloofsgroep is een aanzet tot geloofsverdieping en bezinning. Een contactpersoon of -groep onderhoudt de relatie met de parochie.

Afstemming
De groepen en gemeenschappen die een plek hebben binnen de ruime grenzen van de parochie hoeven zodoende niet alles te doen. Daarvoor is er het grotere geheel, de parochie.
Het nieuwe parochiemodel is geen doel op zich en zal ook niet op korte termijn overal kunnen worden gerealiseerd. Het model is erop gericht het gelovige enthousiasme op lokaal niveau te ondersteunen. De groepen en gemeenschappen worden aangespoord te doen waar ze goed in zijn en waar lokaal nood aan is, en samen te doen waartoe ze alleen niet in staat zijn, altijd verder kijkend dan zichzelf en vanuit betrokkenheid op het grotere geheel.
Het pastoraal team werkt ten dienste van het geheel en verbindt de groepen en de gemeenschappen met elkaar.

Voorbeeldmodel
In het eerste nummer van het Magazine van het bisdom Breda is een voorbeeldschema met toelichting opgenomen van een parochie met geloofsgemeenschappen en geloofsgroepen (p. 12-13). Dit magazine kan worden bekeken op de interactieve pagina’s op de website van het bisdom.

Andere berichten