Nieuwe diaconale impulsen in het bisdom van Breda

20 november 2009

Op 10, 11 en 12 november vonden de jaarlijkse bijeenkomsten plaats van het bisdom en de (inter)parochiële caritasinstellingen. Op de bijeenkomsten werden vier diaconale initiatieven gepresenteerd. De bijeenkomsten werden dekenaal gehouden. Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers heette de aanwezigen welkom. Diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom, zette de vier nieuwe diaconale initiatieven uiteen.

Liefde in waarheid
Vicaris-generaal Schoenmakers legde voor het werk van de (inter)parochiële caritasinstellingen de relatie naar de encycliek van paus Benedictus XVI ‘Caritas in veritate’, liefde in waarheid. “De liefde – caritas – is een bijzondere kracht [..] die zijn oorsprong heeft in God, Die de eeuwige liefde en de absolute waarheid is,” schrijft de paus in de encycliek (nr. 1).

Roeping
Liefde en waarheid worden daarna in verband gebracht met ‘de roeping die God in het hart en de geest van iedere mens heeft gelegd’. De encycliek zegt: “Iedereen vindt het geluk als hij instemt met het plan dat God voor hem heeft om hem volledig tot zijn recht te doen komen [..] In Christus wordt het onze roeping onze medemensen in de waarheid van Zijn plan lief te hebben” (nr. 1).

Nieuwe impulsen
Het bisdom van Breda wil de komende drie jaar nieuwe impulsen geven aan de diaconie. Daartoe worden initiatieven ontplooid en ondersteund, waarin de zichtbaarheid van de diaconie én de gelovige uitstraling sterker naar voren komen dan nu het geval is. De initiatieven die worden genomen zijn deels nieuw. Deels wordt met een specifieke invalshoek aangesloten bij reeds bestaande diaconale activiteiten.

Laagdrempelig en bisdombreed
Medewerkers Kerk in de samenleving hebben de projecten ontwikkeld. Het bisdombestuur vroeg hen enkele diaconale projecten uit te werken naast de reguliere werkzaamheden. Het moest gaan om laagdrempelige activiteiten die bisdombreed de diaconale inzet zouden verstevigen.

In de loop van 2008 en 2009 werden de projecten uitgewerkt. De laatste maanden stonden in het teken van het concrete overleg met degenen die per project betrokken zijn. De projecten zijn inmiddels gestart, of zullen zeer binnenkort starten.

Diaconale projecten
De diaconale projecten zijn:

1) Samen kerk in de schijnwerpers (dekenaat Zeeland)
2) Diaconale stad Roosendaal (dekenaat Het Markiezaat)
3) Antonius academie (dekenaat De Baronie)
4) Diaconale excursie (alle dekenaten)

Onderaan dit bericht worden de initiatieven kort nader toegelicht.

Het jubileum van 50 jaar Bisschoppelijke Vastenaktie (in 2010) wordt aangegrepen om bisdombreed de spiritualiteit van het vasten en de inzet voor gerechtigheid onder de aandacht te brengen.

Daden van geloof
Geloof kan niet zonder daden van geloof. Andersom geldt ook dat dienst aan de naaste een gelovige basis heeft. De diaconie is een integraal onderdeel van de gelovige inzet in het bisdom. Vele mensen geven hieraan hun enthousiaste en gemotiveerde medewerking.

Meer informatie
Op de bijeenkomsten werd een dossier met informatie uitgereikt. Hierin zijn kort de projecten beschreven. Ook komt erin de inhoudelijke motivering van de diaconale inzet aan bod.

Voor meer informatie over de diaconale impulsen in het bisdom van Breda: diaken Peter Hoefnagels, hoofd pastorale dienstverlening, T 076 5223444, E phoefnagels@bisdombreda.nl.

♦♦♦

Korte beschrijving van de diaconale projecten

1) Samen kerk in de schijnwerpers (dekenaat Zeeland)
Het project ‘Samen kerk’ in Oost Zeeuws-Vlaanderen is gericht op de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in het leven van de parochie. Het bisdom van Breda is een nauwe samenwerking aangegaan met het project ‘Samen kerk’ en start het project ‘Samen kerk in de schijnwerpers’. Er zijn twee pijlers. De eerste pijler is de inhoudelijke ondersteuning van het project ‘Samen kerk’. De tweede pijler is bekendheid geven aan het project ‘Samen kerk’.
Vanuit de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda is direct betrokken Myriam de Jong-Smits (Kerk in de samenleving).

2) Diaconale stad Roosendaal (dekenaat Het Markiezaat)
Voor de stad Roosendaal is een diaconaal model uitgewerkt in de geest van de Egidiusbeweging. Deze internationale lekenbeweging verbindt haar inzet voor de armen met liturgie. Aansluitend bij de huidige diaconale situatie in Roosendaal wordt gekozen voor een groeimodel voor activiteiten op het gebied van: gebed, toerusting, actie. Omdat er veel diaconale activiteiten in de stad zijn, zal men terughoudend zijn met het opzetten van nieuwe activiteiten en steeds zoeken naar het aansluiten bij bestaande activiteiten.
Vanuit de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda is direct betrokken Jan Damen (Kerk in de samenleving).

3) Antonius academie (dekenaat De Baronie)
De ‘Antonius academie’ zal een plek zijn waar mensen uit Kerk en samenleving op uitnodiging bij elkaar komen om een thema uit de sociale leer van de Kerk nader uit te werken. De doelgroep bestaat uit professionals uit een bepaalde sector van de samenleving. De Antonius academie zal enkele malen per jaar thema’s uit de sociale leer behandelen die gekoppeld worden aan de actualiteit.
Vanuit de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda is direct betrokken diaken Peter Hoefnagels (hoofd pastorale dienstverlening).

4) Diaconale excursie (alle dekenaten)
Het doel van een diaconale excursie is mensen uit het pastorale veld en de samenleving te informeren over de problematiek van een diaconale situatie, zodat zij erdoor geraakt worden en in beweging komen. Het bisdom nodigt personen uit die actief zijn in een bepaalde regio (pastorale beroepskrachten en kadervrijwilligers uit de Katholieke Kerk), en beleidsmakers voor een diaconale excursie, waaraan ook de bisdomstaf deelneemt. Op locatie vindt het gesprek plaats rond de thematiek die er speelt.
Vanuit de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda is direct betrokken Henk Kampert (Kerk in de samenleving).

Andere berichten