Nieuwe Bestuursbrochure bisdom van Breda

30 april 2012

De nieuwe Bestuursbrochure van het bisdom van Breda is verschenen. De Bestuursbrochure is een jaarlijkse uitgave waarin het bisdom van Breda de hoofdlijnen van beleid aangeeft ten behoeve van de parochies in het bisdom.

In verband met de benoeming van mgr. Liesen tot bisschop van Breda en zijn installatie tot bisschop op 28 januari 2012 is ervoor gekozen deze brochure niet zoals voorgaande jaren in het najaar uit te brengen, maar iets later.

In het voorwoord, dat nog werd geschreven door mgr. Van den Hende in januari 2012, spreekt de oud-bisschop van Breda zijn dank uit aan allen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de Kerk van Breda. "Er zijn veel goede dingen tot stand gekomen met betrekking tot het geloof en roeping, de sacramenten en de sociale leer van de Kerk, de opleiding van nieuwe priesters en diakens voor het bisdom en de samenwerking en samenvoeging van parochies,” aldus mgr. Van den Hende.

Al deze onderwerpen komen aan bod in de Bestuursbrochure.

Studentenaantallen Bovendonk
De Bestuursbrochure presenteert ook de studentenaantallen van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, waar studenten worden opgeleid voor verschillende bisdommen en ordes/congregaties:

 • 2007-2008: 16 studenten (12 priesterstudenten, 4 diakenstudenten),
  waarvan 5 nieuwe studenten in het eerste jaar
 • 2008-2009: 16 studenten (12 priesterstudenten, 4 diakenstudenten),
  waarvan 3 nieuwe studenten in het eerste jaar
 • 2009-2010: 23 studenten (17 priesterstudenten, 6 diakenstudenten),
  waarvan 8 nieuwe studenten in het eerste jaar
 • 2010-2011: 23 studenten (16 priesterstudenten, 7 diakenstudenten),
  waarvan 6 nieuwe studenten in het eerste jaar
 • 2011-2012: 25 studenten, (17 priesterstudent en 8 diakenstudenten),
  waarvan 5 nieuwe studenten in het eerste jaar

Priesterstudenten voor het bisdom van Breda
Het studiejaar 2011-2012 startte met 7 mannen die voor het bisdom van Breda hun opleiding aan Bovendonk volgen: 5 priesterstudenten en 2 diakenstudenten. Daarnaast volgen 2 jongere priesterstudenten hun studies aan de FKT (Faculteit Katholieke Theologie). De priesterstudenten ontmoeten elkaar in het Antoniushuis. Dit is het studie-, woon- en vormingshuis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda.

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers werkzaam in de parochies
In een bijlage toont de Bestuursbrochure (bijlage 3) een overzicht  van het verwachte aantal priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers dat de komende jaren werkzaam zal zijn in parochies in het bisdom van Breda.

Bij deze cijfers is rekening gehouden met een instroom van 6 priesters, 2 diakens, 5 pastoraal werk(st)ers voor het parochiepastoraat in de loop van 6 jaar, op basis van het aantal personen dat momenteel de toeleiding volgt.

Voor pastoraal werk(st)ers is er vanuit gegaan dat zij tot 65 jaar doorwerken en voor priesters en diakens dat zij tot 75 jaar doorwerken. Daarbij geldt dat in:
2015 – 9 van de 35 priesters boven de 65 jaar zijn, 5 van de 14 diakens boven de 65 jaar zijn.
2020 – 13 van de 27 priesters boven de 65 jaar zijn, 7 van de 12 diakens boven de 65 jaar zijn.

Begroting 2012
De Bestuursbrochure bevat ook een financiële paragraaf. Omdat de begroting 2012 afsluit met een negatief resultaat van € 110.000 vroeg de Diocesane raad voor Economische Aangelegenheden (DREA), die toezicht houdt op de financiën van het bisdom, om een financieel overzicht voor meerdere jaren. De begroting 2012 en de verwachting voor de komende jaren werden besproken in de vergadering van de DREA van 27 februari 2012.

Omdat het beeld voor de komende jaren laat zien dat de inkomsten van het bisdom teruglopen, terwijl de uitgaven stijgen, vraagt de DREA het bisdombestuur om te kijken wat nodig is voor gezonde bisdomfinanciën. In de vergadering van 27 februari keurde de DREA de begroting 2012 goed op voorwaarde dat de begroting voor 2013 geen tekort zal laten zien.

Download de Bestuursbrochure, klik hier

 

Andere berichten