Naar aanleiding van berichtgeving over het niet door kunnen gaan in de kerk van een inleiding van Hans Stolp

5 februari 2013

Vandaag bericht dagblad BN/De Stem over het niet doorgaan van een lezing van Hans Stolp in het kerkgebouw van de Franciscusparochie te Breda. Op donderdag 7 februari zou Hans Stolp in de Franciscuskerk te Breda een lezing geven ‘Sterven en dan…’. Na overleg tussen bisschop Liesen, pastoor-vicaris Wiertz, leden van het pastoraal team en het parochiebestuur is besloten dat de lezing om inhoudelijke redenen geen doorgang kan vinden in het kerkgebouw.

Onderstaande tekst geeft de achtergrond hiervan aan.

Volgens diocesaan beleid kunnen in een kerkruimte naast eredienst selectief andere bijeenkomsten plaatsvinden. Het gaat dan om activiteiten van godsdienstige en pastorale aard, bijvoorbeeld religieuze concerten en geloofsinhoudelijke lezingen. Profane en niet-kerkelijke activiteiten kunnen niet plaats vinden. (Beleidskatern kerkgebouwen, 2009, p. 4)

De parochiële werkgroep die de lezing organiseerde heeft de inleiding als godsdienstige en pastorale activiteit beschouwd. De werkgroep heeft met de beste bedoelingen een bijeenkomst willen organiseren die het oogmerk had een goede bezinning te zijn op het leven na de dood.

In het genoemde overleg van bisschop, pastoor-vicaris, pastoraal team en parochiebestuur is echter gebleken dat uit publicaties van de inleider een inhoud blijkt die niet strookt met wat de Katholieke Kerk voorhoudt. De inleider is niet enkel gespecialiseerd in het esoterische christendom, maar belijdt dit persoonlijk. De inleiding is daarmee te beschouwen als een niet-kerkelijke activiteit, omdat het esoterisch christendom zich beweegt buiten het algemene katholieke geloof zoals de Kerk dit belijdt.

Het parochiebestuur kan de parochiekerk H. Franciscus in Breda Noord hiervoor niet ter beschikking stellen.

Om mensen die de lezing willen bijwonen niet teleur te stellen is gepoogd een andere locatie te vinden. Dit is echter niet meer tijdig gelukt en daarom heeft de pastoor met het parochiebestuur besloten de inleiding af te gelasten.

Zoveel als mogelijk zullen zij die zich hebben aangemeld voor deze dag persoonlijk bericht ontvangen van het niet doorgaan hiervan. Ook door middel van een persbericht, op de website van de parochie en na de vieringen wordt het bericht dat deze dag geen doorgang vindt, gemeld.

De gang van zaken wordt betreurd en het parochiebestuur zal bezien hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

 

Andere berichten