Moedige getuigen voor het Evangelie

22 oktober 2013

Op 20 oktober 2013 vierde de Kerk Wereldmissiedag. Bij gelegenheid van deze dag publiceerde paus Franciscus op het Hoogfeest van Pinksteren een boodschap waarin hij deze dag kadert binnen het Jaar van het Geloof.

Het geloof is een gave van God
De paus spreekt over het geloof als een kostbare gave van God. God wil met ons in relatie treden om ons leven betekenisvoller, beter en mooier te maken. Hij houdt van ons. Het vraagt van onze kant om een persoonlijk antwoord. Het geloof is ook een gave die we met anderen moet delen. De verkondiging van het evangelie maakt deel uit van het leerling-zijn van Jezus Christus. Het missionair elan is zelfs een teken van rijpheid van een kerkelijke gemeenschap. “Iedere gemeenschap is volwassen wanneer zij het geloof belijdt, het met vreugde viert in de liturgie, de liefde beleeft en onophoudelijk Gods Woord verkondigt door buiten de eigen omheining te komen om het ook in de periferieën te brengen, vooral aan hen die nog niet de gelegenheid hebben gehad om Christus te leren kennen,” schrijft de paus.

Jaar van het Geloof: allen hebben een missionaire taak
Het Jaar van het Geloof heeft mede als doel om de Kerk opnieuw bewust te laten worden van haar zending onder volken en naties. Het Tweede Vaticaan Concilie heeft, aldus paus Franciscus, onderstreept dat alle gedoopten en alle christelijke gemeenschappen een missionaire taak hebben. Hij nodigt de bisschoppen, de priesters, priester- en parochieraden, iedere verantwoordelijke persoon en iedere groep uit om de missionaire dimensie goed te doen uitkomen in pastorale en vormingsprogramma’s. De “misisionariteit” betreft alle dimensies van het kerkelijk leven.

Band met Jezus Christus
De mens van vandaag heeft een zeker licht nodig dat zijn weg verlicht en enkel de ontmoeting met Jezus Christus kan geven. De paus beklemtoont dat de Kerk door haar missionaire activiteit een getuigenis van leven wil geven dat de weg van de mens verlicht en dat leidt naar hoop en liefde. “De Kerk is geen hulporganisatie, een onderneming, een NGO, maar een gemeenschap van mensen, bezield door de werking van de heilige Geest, die de verwondering over de ontmeoting met Jezus hebben beleefd en beleven en deze ervaring van diepe vreugde willen delen, de Boodschap van het heil delen, de de Heer ons heeft gebracht. Het is nu hjuist de heilige Geest die de Kerk op deze weg leidt,” schrijft paus Franciscus.
Paus Franciscus spreekt op het eind van de boodschap de wens uit dat het Jaar van het Geloof de band met de Heer Jezus steeds hechter maakt aangezien alleen in Hem de zekerheid te vinden is voor de toekomst en de waarborg voor een authentieke en duurzame liefde.

De volledige tekst van de boodschap is te vinden op www.rkdocumenten.nl  Klik hier

Bron: www.jaarvanhetgeloof.nl

 

Andere berichten