Mgr. Liesen vraagt steun voor de opleiding van priesters en diakens

15 februari 2017

“Ik weet dat u ons bisdom een warm hart toedraagt. Ik hoop van harte dat u in de gelegenheid bent een donatie te doen.” Dit schrijft bisschop Liesen in een brief die wordt verstuurd met het komende Bisdom Magazine. De bisschop vraagt steun voor de opleiding van priesters en diakens voor het Bisdom Breda.

“Het eerste en belangrijkste is het voortdurend gebed om roepingen,” schrijft de bisschop in zijn brief. “De Psalmist zegt hierover: ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’ (Psalm 127,1). Gebed is én blijft het fundament van het roepingenwerk, waarvan de vorming van de kandidaten een onderdeel is.” De bisschop verwijst naar de gebedskring voor roepingen die in 2010 voor dit doel is opgericht. De priesterwijdingen en diakenwijdingen van de afgelopen jaren zijn vruchten van het voortdurend gebed. Bisschop Liesen: “Dank aan allen die regelmatig voor roepingen bidden.”

(Foto: Ramon Mangold)
20151018_Breda_Huwelijkszondag_©RamonMangold_11_500pix

Daarnaast zijn er voor de studenten goede voorzieningen nodig om het hele vormingstraject te kunnen doorlopen, zoals goede docenten en begeleiders, maar ook gebouwen, boeken, lesmateriaal en andere middelen om studenten te ondersteunen. Aan een wijding tot priester of diaken gaat een lang traject van voorbereiding vooraf. Een priesteropleiding duurt zo’n zes tot acht jaar, al naar gelang de leeftijd en de vooropleiding van de betreffende kandidaat. Een diakenopleiding duurt in principe zes jaar. Vele mensen zijn bij de opleiding en vorming van de kandidaten betrokken, zowel voor als achter de schermen.

Bisschop Liesen: “U begrijpt dat hier veel geld voor nodig is. […] Ik hoop van harte dat u in de gelegenheid bent een donatie te doen. U draagt zo direct bij aan de toekomst van ons Bisdom Breda.”

Een bijdrage voor de Mgr. Frenckenstichting komt geheel ten goede aan de vorming van priesters en diakens van het eigen bisdom. Iedere bijdrage is van harte welkom.

  • Maak uw gift over op rekeningnummer NL05 INGB 0668 4309 07 t.n.v. Frenckenstichting Breda o.v.v. Gift opleiding. De Mgr. Frenckenstichting heeft als kerkelijke instelling de ANBI-status. U kunt uw gift van de belasting aftrekken.
  • Word lid van de gebedskring roepingen en meld u aan via E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl

Andere berichten