Meerderheid samenwerkingsverbanden van start

13 augustus 2007

Twee derde van de nieuwe samenwerkingsverbanden in het bisdom Breda heeft een regionale projectgroep ingesteld. Het bisdom Breda vraagt parochies intensiever te gaan samenwerken en per samenwerkingsverband een regionale projectgroep op te richten die daarvoor een stappenplan zal schrijven.

Overgrote meerderheid
“Twee derde van de samenwerkingsverbanden betekent een overgrote meerderheid,” vertelt vicaris-generaal Vincent Schoenmakers. In totaal zijn er 21 samenwerkingsverbanden. “De aanmelding van de projectgroepen verloopt voorspoedig en het is goed om te zien dat mensen positief werk willen maken van de vernieuwing van het pastoraat in de nieuwe verbanden.”

De inhoud voorop
“De vernieuwende impuls die van de nieuwe samenwerkingsverbanden uit kan gaan, met ‘de inhoud voorop’ zoals we zeggen, wordt bijvoorbeeld zichtbaar als parochies samen een missie formuleren en een pastoraal plan schrijven, en vervolgens vanuit die gedeelde missie en dat plan gezamenlijk een pastorale vacature uitzetten,” vertelt Ab Kerssies van het bisdom Breda. “Het organiseren van de samenwerking volgt dan uit de pastorale inhoud.” Kerssies is hoofd van de Pastorale Dienstverlening en coördinator van het traject van de samenwerkingsverbanden. “Door een regionale projectgroep in te stellen, geven de parochies een praktisch vervolg op de vraag van het bisdom om intensiever te gaan samenwerken.”

Opzet voor een stappenplan
De bisschop heeft de aangemelde regionale projectgroepen en hun besturen geantwoord en hen een opzet voor het stappenplan toegestuurd. “Daarmee kan het werk beginnen,” vertelt Vincent Schoenmakers. Ab Kerssies: “Het is goed als parochies in het traject naar meer samenwerking het gesprek met elkaar aangaan vanuit waar elke parochie afzonderlijk sterk in is.”

Maatwerk
“We hopen dat de parochies van de samenwerkingsverbanden die nog geen regionale projectgroep hebben aangemeld, spoedig van zich zullen laten horen,” aldus vicaris Schoenmakers.
“Parochies hebben verschillende uitgangssituaties, op sommige plekken zijn bijvoorbeeld vacatures die opgevuld moeten worden voordat men de samenwerking echt ter hand kan nemen. De dekenale leiding houdt de vinger aan de pols. We begrijpen zeer goed dat samenwerking een kwestie van maatwerk is.”
Eventuele extra ondersteuning biedt het bisdom via de Diocesane taakgroep samenwerking en via de Pastorale Dienstverlening van het bisdom. Contactpersoon hiervoor is Ab Kerssies.

 

     • De regionale projectgroepen zullen hun stappenplan voor het einde van 2007 via hun besturen voorleggen aan de bisschop.

     • Voor het schrijven van een stappenplan kunnen de regionale projectgroepen gebruik maken van de Opzet voor een stappenplan van het bisdom dat reeds is toegestuurd aan de besturen die een regionale projectgroep hebben aangemeld 

     • De intensivering van de samenwerking die het bisdom voorstaat, is erop gericht krachten te bundelen van personeel en op inhoudelijk, organisatorisch en financieel terrein.

     • Uiteindelijk gaat het om de behartiging van het pastoraat in zijn volle breedte.

     • In de eerste week van september ontvangen regionale projectgroepen en besturen van parochies en caritasinstellingen het Werkboek dat als ondersteunend materiaal werd ontwikkeld.

     • De nieuwe samenwerkingsverbanden staan ook op de website van het bisdom www.bisdombreda.nl/samenwerkingsverbanden (zie ook de pagina over In de duizend gezichten van Uw volk)

     • Voor pastorale beroepskrachten en bestuurders in het bisdom wordt alle informatie over de samenwerkingsverbanden en het traject dat volgt uit de beleidsnota verzameld op het extranet.

 

Andere berichten