‘Meer een jaar dan week van de sacramenten’ (Week van de sacramenten)

29 september 2011

Voor een aantal parochies vormt de Week van de sacramenten de aanleiding om verder te reflecteren op de eigen omgang met deze gaven van de Heer. Zo ook in de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom.

Programma voor een jaar
Pastoor Rud Smit haakt graag aan bij dit thema. “Het is een goed initiatief van het bisdom,” vindt hij. “Toen vorig jaar de geloofsboekjes en het bisdommagazine over de sacramenten verschenen hebben we binnen de pastoraal team en de pastoraatsgroep besproken hoe we vorm gingen geven aan dit thema. We kwamen tot de ontdekking dat we niet alles in deze week konden concentreren.” Pastoor Smit heeft hiervoor enkele redenen. “Allereerst starten we deze week met de voorbereiding op het vormsel. Daarnaast was net de vredesweek afgelopen. We hebben daarom een programma opgesteld zodat alle sacramenten het hele jaar door aan de orde komen. Bij ons is het meer een jaar dan een week van de sacramenten.”

Volop activiteiten
Hij noemt de verschillende activiteiten. “In onze parochie is elke eerste dinsdag van de maand een catechetisch inloophuis. Dit staat het komende werkjaar in het teken van de sacramenten. Iedere tweede vrijdag van de maand is er in Bergen op Zoom een oecumenische ontmoeting, tweespraak genaamd. Samen met Willem Vermeulen, de predikant van de PKN-gemeente in deze stad, doordenk ik dan voor een groep van 25 mensen een theologisch thema. Het komend jaar staan onze bijeenkomsten in het teken van sacramenten en de rituele begeleiding van sleutelmomenten in een mensenleven.” Hij licht dit toe. “De kerkgemeenschappen van de reformatie kennen slechts twee sacramenten, doop en avondmaal. Wel kennen protestanten liturgische vieringen rond de belijdenis, te vergelijken met ons vormsel, de bevestiging in het ambt, huwelijk en ook bij ziekte. Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Al de sacramenten komen vergelijkenderwijs aan bod.”
Hetzelfde geldt voor de viering van de sacramenten. “We denken erover om tijdens de Advent en de Veertigdagentijd het sacrament van boete en verzoening te belichten. In de H. Gertrudiskerk richten we dan bij de biechtstoel een biechthoek in. We gaan dan in gesprek met de heiligen die bij de biechtstoel afgebeeld zijn. We streven er ook naar om in iedere parochiekern iemand tijdens de zondagse viering te dopen zodat het doopsel onder de aandacht komt.”

‘Een opknapbeurt’
Pastoor Smit ziet het als een opknapbeurt. “Ook in onze liturgie sluipt soms de routine binnen,” vindt hij. “Door alles weer eens op te frissen en opnieuw te doordenken, doe je alles bewuster.” Hij waardeert de rol van het bisdom hierin. “Het bisdom fungeert als koptrekker. Het neemt een initiatief maar dit kost tijd om het in de parochies te implementeren. Dit geldt ook voor de sociale leer van de Kerk. De bisschop en zijn staf brengen deze nu onder de aandacht maar het kost tijd, een jaar, om deze aandacht in pastorale activiteiten te vertalen.”

Week van de sacramenten
Van 26 september tot 2 oktober vindt de ‘Week van de sacramenten’ plaats. Met een serie kleinschalige activiteiten vraagt het bisdom aandacht voor de betekenis van de sacramenten. Het bisdom organiseert deze week -met op elke dag een activiteit- om het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen, en omdat vele mensen juist rond de sacramenten in contact komen met de Kerk en het evangelie. Parochies sluiten met eigen activiteiten aan. Voor meer informatie, klik hier
 

Andere berichten