Magazine: ‘Gaudete et exsultate: Iedereen is geroepen tot heiligheid’

14 november 2018

“De kern van zich toeleggen op heiligheid is de liefde voor God en de naaste.” Dit schrijft Mgr. Liesen in voorwoord van het nieuwe bisdommagazine. Het magazine verschijnt zaterdag 17 november en heeft als thema ‘Gaudete et exsultate: Iedereen is geroepen tot heiligheid’.

Gaudete et exsultate (‘Verheugt u en juicht’) is de titel van de apostolische exhortatie van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Mgr. Liesen: “Deze titel is ontleend aan de eerste grote redevoering van Jezus in het evangelie van Mattheüs, de zg. Bergrede (Mt 5, 12). Jezus presenteert zijn ‘lifestyle’ aan mensen die zich bij Hem willen aansluiten. Aan het einde van die redevoering is het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer (Mt 7, 28). Het nieuwe is niet een bepaalde leer of theorie. Het nieuwe is de nieuwe leraar. Het ‘nieuwe’ van het Nieuwe Testament is Jezus zelf. Hij roept op om ‘naar zijn woorden te horen en ernaar te handelen’ (Mt 7, 24). Hij roept op om met Hem mee te doen en zijn leven met Hem te verbinden. Het evangelie maakt die woorden tot een actuele oproep voor alle tijden en plaatsen en de pauselijke aansporing Gaudete et exsultate sluit daarbij aan.”

“In de Bergrede roept Jezus op om ‘zout der aarde’ en ‘licht der wereld’ te zijn en dat niet in een hoogmoedige zin, maar in een nederige zin, zoals de weg van Jezus zelf is. Die weg is ‘verborgen voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kleinen’ (Mt 11, 25). De levenswijze van Jezus is niet die van de schriftgeleerden en farizeeën: dat is een vorm van braafheid, waarbij regels uiterlijk gevolgd worden en de mens zelf buiten schot blijft.”

“De levenswijze van Jezus draait om de mens zelf en om God; de ‘lifestyle’ van Jezus richt mensen op voortreffelijkheid en integriteit kortom, op: heiligheid, en dat is iets waarin je kunt groeien door je erop toe te leggen, door met Hem mee te doen en dat betekent een echt omkeren. Jezus zegt: ‘Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw zielen’ (Mt 11, 29). Jezus is deemoedig; deemoed is afgeleid van ‘dien-moed’, de moed om dienstbaar te zijn aan het geluk van anderen. Jezus gaat zijn weg tot het einde uit liefde. Dat is de kern van zich toeleggen op heiligheid: de liefde voor God en de naaste. Wie die weg gaat, komt als mens tot echte bloei en laat het beste uit zich naar boven komen.”

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten