Leven met het Woord van God (catechese Lourdes)

23 mei 2009

Voor de pelgrims van het bisdom van Breda vond op zaterdag 23 mei in de ochtend de catechese ‘Mij geschiede naar Uw woord’ plaats. Deze werd verzorgd door bisschop Van den Hende, die sprak over het Woord van God.

Catechese
Deelnemers van de bedevaart associëren ‘catechese’ wel eens met de catechismusles, zoals deze vroeger wel op scholen werd gegeven met vraag en antwoord. “Maar de catechese van vanmorgen staat niet op papier en is niet een herhaling van de catechismusles,” aldus bisschop Van den Hende voordat hij een aanvang nam met zijn inleiding. “Het gaat er om of wij deze week ons hart open willen stellen voor de rijkdom van het thema ‘Mij geschiede naar Uw woord’.”


Bisschop Van den Hende tijdens de catechese.

Je woord geven
Dagelijks worden vele woorden gebruikt. Niet alle woorden hebben evenveel betekenis. Door de hoeveelheid woorden en de wijze waarop ze worden gebruikt, treedt soms een inflatie op van woorden.
Bisschop Van den Hende: “We moeten daarom woorden naar waarde wegen. Is het inhoudsvol wat ik lees, wat ik hoor? Is het de waan van de dag en verwaait het in de wind, of heeft het diepte? Volgens de uitdrukking ‘je woord geven’, is wat je zegt zwaarwegend. Je zegt ermee: ik meen wat ik zeg en ik wil het waarmaken.”

Gods Woord
“Als je de Bijbel leest, zou je kunnen zeggen dat God vanaf het begin heeft gezegd: Ik geef je mijn Woord. Dat Woord blijft van kracht dóór alles heen. Het verbond dat God met de mens sluit is een Woord dat blijft. Het is een duurzaam woord, een degelijk woord en een woord met diepte.”
“Denk aan het Woord dat God sprak tot Abraham. Gods Woord nodigde uit: ga op weg naar het land dat Ik je wijs. Denk ook aan het scheppende Woord aan het begin. God sprak en het was. God roept door zijn Woord alles in het bestaan.”


In de kerk na de boeteviering op zaterdag 23 mei.

Routeplanner
Het Woord van God is ook een woord dat richting geeft, gaf de bisschop aan in verwijzing naar Psalm 119 die het Woord van God ‘een lamp voor mijn voeten’ noemt. Bisschop Van den Hende: “Het Woord van God geeft richting, als een routeplanner voor het geloof in ons leven.”

Woorden van waarde
Psalm 19 noemt het Woord van God een ‘bron van vreugde’. “God brengt in zijn verbondswoorden zijn liefde voor ons tot uitdrukking. Als God ons zo zijn liefde geeft, mogen wij dat ook doen met elkaar. Als God zijn Woord geeft, mogen wij dat ook doen met elkaar. We kunnen op grond van zijn Woord daadwerkelijk tegen elkaar een woord van waarde spreken.”


Een korte lichte regenbui tijdens de eucharistieviering woensdagochtend.

Pittig
De bisschop verwees naar de profeten. God legt woorden in hun mond. Ze ervoeren het vertolken van die boodschap in hun leven soms als een zware taak.
“Ook voor ons als toehoorders is het Woord van God behoorlijk ‘pittig’. Soms moet je erop kauwen en ermee bezig blijven om de diepte en de duurzaamheid ervan te proeven en te ondervinden.”
“We hechten geloof aan het Woord, dat God van ons houdt, dat Hij duurzaam met ons verbonden is, en dat onze namen staan geschreven in zijn hand. Onze naam is een persoonlijk woord. Een naam is een woord dat is gegrift in de palm van Gods hand. Het is er niet opgeschreven met een pen, waarvan je de inkt er weer af kunt spoelen, maar het staat erin gekerfd. Het Woord van God is duurzaam, degelijk en diep.”

Het Woord dat onder ons woont
Maria antwoordde de engel die haar aankondigde dat ze de Moeder van de Heer zou worden: Mij geschiede naar uw woord. Bisschop Van den Hende: “Christus is het vleesgeworden Woord. Hij is het Woord dat onder ons is komen wonen. God komt heel dichtbij in Jezus Christus.”

Waagstuk
“Het Woord van God wordt nooit een contract,” rondde de bisschop zijn catechese af. “Het blijft altijd een waagstuk: geven wij gehoor aan het Woord, durven wij op weg te gaan met de Heer, zoals Maria en de apostelen, zoals Bernadette?”

“Ik hoop dat we in gezamenlijkheid de moed hebben om te zeggen ‘Mij geschiede naar Uw woord. Ik nodig u uit de dagen van deze bedevaart na te denken over de vraag: wat betekent het Woord van God in mijn leven en in mijn verbondenheid met anderen?”

Zo eindigde de catechese met – misschien toch enigszins zoals vroeger – een stuk ‘huiswerk’ voor de komende dagen.


Pelgrims uit Zeeland gaan op de foto met bisschop Van den Hende.


Koffie drinken voor het accueil.

Andere berichten