Lekenraad 2013-2018: “De sfeer is informeel en de lijnen zijn kort”

28 februari 2018

Op maandagavond 26 februari kwam de Lekenraad van het Bisdom Breda voor de laatste keer bijeen in de huidige samenstelling. Mgr. Liesen richtte de Lekenraad op in 2013 en benoemde leden voor de periode van vijf jaar. Op de laatste bijeenkomst, die plaatsvond op Bovendonk in Hoeven, spraken de Lekenraad en de bisschop over de voorbije periode en het mogelijke vervolg van de Lekenraad.

De bisschop geeft aan dat door de gesprekken in de Lekenraad verschillende kanten van een onderwerp werden belicht. Daarbij klonken ook onderliggende beweegredenen en de gelovige motivatie van de leden. De Lekenraad sprak in de jaren 2013-2018 onder meer over het kerkgebouw en het niet-liturgisch gebruik van de liturgische ruimte. Andere gespreksonderwerpen waren de bisschoppensynodes over huwelijk en gezin, opvang van vluchtelingen, de pastorale brief van de bisschop (2017) en nieuwe evangelisatie.

De leden van de Lekenraad geven aan dat ze elkaar deze jaren beter hebben leren kennen. Doordat het onderlinge vertrouwen groeide, wonnen gesprekken aan diepgang. Door de uitwisseling met de bisschop werd ook de gevoelde afstand tot “de Veemarktstraat” (het bisdomkantoor) kleiner. “Het verruimt je blik,” stelt een van de leden. “De sfeer is informeel en de lijnen zijn kort.” De Lekenraad kon de bisschop adviseren, maar, zo geeft een van de leden aan, het is ook een plek om met elkaar na te denken over vragen waar je niet of nauwelijks aan toe komt in de dagelijkse parochiepraktijk, door drukte of door het managen van krimp.

De Lekenraad kwam drie keer per jaar samen. De avonden werden afgesloten met het bidden van de completen in de kapel van Bovendonk. Zo ook op deze avond, na een gezamenlijk fotomoment en een bedankje van de bisschop.

Bij de oprichting van de Lekenraad in 2013 schreef bisschop Liesen: “In het dagelijkse leven heeft de term ‘leek’ een betekenis gekregen van niet-opgeleid of niet-deskundige persoon. Kerkelijk gezien heeft ‘leek’ de positieve betekenis van ‘toebehorend aan het volk’ (‘laos’). Een leek is iemand die deel uitmaakt van het volk van God.”

De Lekenraad werd opgericht in het Jaar van Geloof, dat 50 jaar Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) herdacht. Het Concilie spreekt in verschillende documenten over de roeping van de leek tot het apostolaat en wijdt ook een apart decreet aan de roeping van de lekengelovigen. Bisschop Liesen schreef destijds: “De Kerk is een lichaam, zeggen de concilievaders, waarin geen enkel lid passief is, maar ieder deelheeft aan het functioneren en het leven van het lichaam (Ef. 4, 16). De lekengelovigen hebben hun aandeel in de missie van het volk van God, zowel in de Kerk als in de wereld (Apostolicam Actuositatem, nr. 2). Latere documenten hebben dit keer op keer bevestigd. Alle gedoopten zijn geroepen om op eigen wijze actief en medeverantwoordelijk te zijn (zie bijvoorbeeld Christifidelis laici, 1988).”

 

Andere berichten