Leiderschap in dienstbaarheid: Kloosterweekend voor onderwijsgevenden in de abdij van Postel

16 januari 2012

Een tiental onderwijsgevenden uit het bisdom van Breda kwamen in het weekend van 13 tot en met 15 januari 2012 bij elkaar in de norbertijnerabdij van Postel voor het jaarlijkse kloosterweekend voor onderwijsgevenden in het bisdom van Breda. Midden in de bossen bezonnen zij zich op het werken en leiding geven volgens de franciscaanse spiritualiteit.

Inleiders
De begeleiding lag bij Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, en Titus Frankemölle in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Diocesane Katholieke Schoolraad. Martina Meul is tevreden over het weekend. “We hadden goede inleiders die allen vanuit hun eigen discipline ingingen op het thema. Broeder Richard van Grinsven, een kapucijn uit Tilburg, ging zaterdagochtend in op de basisfilosofie achter Franciscus’ stijl van leidinggeven.”

Dr. Willem-Marie Speelman, universitair docent aan de FKT te Tilburg en medewerker van het Franciscaans Studiecentrum in Utrecht, sprak over de spiritualiteit van de franciscaanse ontmoeting, dit aan de hand van Franciscus’ ontmoeting met de melaatse. Hij liet zien hoe een ontmoeting in franciscaanse zin kan leiden tot een wijziging van het eigen standpunt ten faveure van de ander. “Het gaat bij Franciscus om leiderschap in dienstbaarheid,” concludeert Martina Meul.

Ontmoeting met bisschop Van den Hende
Op zaterdagavond was bisschop Van den Hende te gast. Hij verzorgde een inleiding aan de hand van bijbelse personen over de roeping en de last van het leiderschap. De bisschop benadrukte dat leiderschap een dienstwerk is dat er niet is omwille van zichzelf.

Hij wees onder meer op de persoon van Koning Salomo, in de Bijbel, en diens bede om wijsheid (1 Kon. 3, 5-12): "In Gibeon verscheen de Heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei: ‘wat wilt ge dat Ik u geef?’ [..] ‘Gij hebt uw dienaar tot koning verheven’ [..] Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad’.

De bisschop benadrukte dat leiderschap is verbonden met Christus en de navolging van Christus, die bij het Laatste Avondmaal de voeten wast van zijn leerlingen (Joh. 13, 1-17) en zegt: ‘Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb’.

De nodige gaven en vaardigheden voor het leiding geven komen allereerst van God, gaf de bisschop aan. Leiding geven moet geschieden vanuit een houding dat het leiderschap je wordt gegeven en dat leiding niet iets is dat je ‘hebt’.

De stilte van het klooster
Naast de studieuze elementen was er ruimte voor andere werkvormen en voor de stilte van het klooster. “Op zaterdagmiddag maakten we een wandeling in de stilte van de bossen die de abdij omringen. We hebben deze op ons in laten werken en uitgewisseld wat de stilte met ons doet,” aldus Martina Meul. De begeleiding van dit onderdeel lag in handen van Theresia de Meijer, pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom.

Martina Meul: “We hebben ook samen gebeden. Titus Frankemölle sloot elke dag af met een gebedsmoment. Verder leefden we op het ritme van de abdij. We volgden het getijdengebed en vierden de eucharistie met de abdijgemeenschap. Na het praten en denken lieten we ons het Postel abdijbier ook goed smaken.”

‘Goede ervaring’
Henk Verweg, directeur van de Stiching Confessioneel Basisonderwijs West-Zeeuws-Vlaanderen (SCOBA), was een van de deelnemers aan het kloosterweekend. Hij is erg tevreden. “Ik had me al enigszins ingelezen en was zo vertrouwd met de wereld van Franciscus,” vertelt hij desgevraagd. Op de vraag wat typisch franciscaans leiding geven is, moet hij even nadenken. “Het gaat om de eenvoud, de respectvolle manier waarop Franciscus omgaat met anderen. Bij Franciscus is een ieder volstrekt gelijkwaardig.”

Verweg is tevreden over de inleiders. “De aanwezigheid van bisschop Van den Hende op de zaterdagavond en de gemoedelijke manier waarop hij met ons van gedachte wisselde gaf een aparte dimensie aan het weekend. We hebben dit zeer gewaardeerd.”
 

Andere berichten