Landelijke opening van het Jaar van het Geloof

17 oktober 2012

Op 12 oktober 2012 organiseerde de Nederlandse bisschoppenconferentie een symposium over de vier constituties van het tweede Vaticaans Concilie. Dit congres werd gehouden naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de opening van het concilie op 11 oktober 1962 en de start van het Jaar van het Geloof.

De bijeenkomst opende met een plechtige eucharistieviering in de H. Catharinakathedraal in Utrecht en sloot af met plechtige vespers in dezelfde kerk. Er waren ongeveer 250 bezoekers. Kardinaal W. Eijk was in beide vieringen de hoofdcelebrant. Het symposium zelf vond plaats in de Nicolaaskerk.

(Foto: Ramon Mangold)

Vier deskundige sprekers gingen in op de vier constituties. Prof. dr. H. Rikhof (emeritus-hoogleraar van de FKT te Tilburg) belichtte Lumen Gentium, mag. Dr. J. Hermans sprak over Sacrosanctum Concilium en prof. dr. A..M. Jerumanis (hoogleraar moraaltheologie in Lugano) over Gaudium et Spes. Bisschop Liesen opende de conferentie met een lezing over de dogmatische constitutie Dei Verbum.

De bisschop belichtte de wordingsgeschiedenis van dit document en ging in op de relatie tussen Openbaring, Schrift, traditie en leergezag. De openbaring is de zelfmededeling van God die zich in Jezus Christus aan ons meedeelt. De concilievaders spreken eerst over de traditie en dan over de Schrift. De heilige Schrift is onderdeel van en voortgekomen uit de traditie.

De bisschop ging ook in op de principes van de katholieke bijbelverklaring. De heilige Schrift is het boek van de Kerk en moet in dezelfde geest worden verklaard als zij is geschreven. Een wetenschappelijke benadering en een gelovige houding moeten samengaan. Bisschop Liesen wees in dit verband op het belang van de ‘canonical approach’. In of volgens deze benadering vindt de uitleg van de Schrift plaats binnen de gemeenschap waarbinnen ze ontstaan is.

Lees meer over de constitutie Dei Verbum in het bisdommagazine over het Tweede Vaticaans Concilie (p. 14-15), klik hier.

De lezingen van het symposium worden uitgegeven in de reeks Kerkelijke Documentatie.

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten