Landelijke cijfers Kerkbalans bekend

15 januari 2015

Op woensdag 14 januari werden in Utrecht tijdens een landelijke perspresentatie de Kerkbalans cijfers van 2013 bekendgemaakt. De financiële cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de parochies van de verschillende bisdommen.

De komende actieperiode van Kerkbalans is zondag 18 januari t/m zaterdag 31 januari 2015.

In 2015 wordt voor de actie Kerkbalans voor de 42e maal gehouden. Aan de actie nemen vijf kerkgenootschappen deel:

– het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap
– de Protestantse Kerk in Nederland
– de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
– de Remonstrantse Broederschap
– de Oud-Katholieke Kerk

Zie ook www.kerkbalans.nl en www.rkkerk.nl


Landelijke inkomsten en uitgaven van parochies in 2013

De financiële cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de parochies.

1) Totale inkomsten
De totale inkomsten van parochies (zie tabel 1) bestaan voor 63% uit inkomsten ‘levend geld’, hetgeen een optelling is van de bijdragen aan Kerkbalans, de collecten voor de eigen kerk en de vergoedingen voor kerkelijke diensten. De overige inkomsten (37%) zijn afkomstig uit bezittingen en beleggingen.

De totale inkomsten levend geld zijn in 2013 in vergelijking met 2012 met 5,6% gedaald, en bedragen ruim € 98 miljoen (tegen ruim € 104 miljoen in 2011). Ruim de helft van deze inkomsten wordt gerealiseerd door de geldwerving in het kader van Kerkbalans. De inkomsten uit Kerkbalans zijn in 2013 met 5,3% gedaald tot bijna € 54 miljoen.

De inkomsten uit bezittingen en vermogen zijn in 2013 licht gestegen met bijna € 800.000 en bedragen € 57 miljoen.

In zijn totaliteit zijn de inkomsten van de parochies in 2013 met € 5 miljoen gedaald (een daling van 3,2%) tot een totaal van € 155,5 miljoen. In 2012 was er sprake van een minder sterke daling, namelijk van € 2,6 miljoen (een daling van 1,6%). De sterkere daling in 2013 wordt veroorzaakt door de lagere inkomsten uit levend geld.

2) Uitgaven
De totale uitgaven van de parochies bedroegen in 2013 € 172,5 miljoen; deze uitgaven zijn in vergelijking met 2012 net als de inkomsten met € 5 miljoen (2,9%) gedaald. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat de uitgaven van parochies dalen. Tussen 2010 en 2011 en tussen 2011 en 2012 daalden de uitgaven met respectievelijk 1,2% en 1,7%.

De kosten voor gebouwen en personeel zijn beide met ongeveer 2% gedaald. Een sterkere daling heeft zich voorgedaan de kosten voor pastoraat (een daling van 4%) en bij afdrachten en overige kosten (een daling van bijna 6%).

3) Tekorten
In totaal hadden de parochies in 2013 een tekort van € 17 miljoen (11% van de inkomsten), dat ten laste van het vermogen en de voorzieningen is gebracht. Dit tekort is gelijk aan dat in 2011 en 2012.

Ontwikkeling van de inkomsten uit Kerkbalans

De inkomsten uit Kerkbalans bedragen in 2013 bijna € 54 miljoen, hetgeen ten opzichte van 2012 een daling van ruim 5% is. Dit is een sterkere daling in vergelijking met de jaren 2010-2012 toen deze inkomsten jaarlijks met 3% afnamen.

Wanneer we per bisdom de ontwikkeling tussen 2012 en 2013 bezien, dan kunnen we constateren dat alle bisdommen een daling kenne. In de bisdommen Groningen-Leeuwarden, Rotterdam en Roermond is deze iets geringer (een daling tussen de 1,5 en 3%) dan in de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Breda (allebei een daling van ongeveer 4%). Een duidelijk sterkere daling vinden we in het aartsbisdom Utrecht (8% daling) en het bisdom Den Bosch (9% daling).

(Bron: Landelijke persmap Kerkbalans. Zie voor alle informatie www.rkkerk.nl)

 

Andere berichten