Landelijk startschot Actie Kerkbalans 2013 met presentatie cijfers

11 januari 2013

Op 10 januari is in Utrecht de landelijke Actie Kerkbalans van start gegaan, de geldinzamelingsactie van de kerken in Nederland. Jaarlijks levert deze actie ongeveer 250 miljoen euro op. De tendens van de opbrengsten is de laatste jaren (licht) dalend.

Resultaten en prognoses
De cijfers over 2011, die definitief zijn, laten voor de twee grootste kerkgenootschappen, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Rooms Katholieke Kerk (RKK), een teruggang zien in de opbrengsten van Actie Kerkbalans. Namen de opbrengsten van de PKN met 0,7% af, voor de RKK is dit 3%.

De resultaten over 2012 zijn nog prognoses, gebaseerd op steekproeven. Het lijkt er echter op dat de neergaande tendens zich doorzet. De teruggang bij de PKN komt dat jaar waarschijnlijk uit op 2%, de RKK moet rekening houden met een teruggang van 4%. Daar staat tegenover dat ook de uitgaven van de parochies binnen de RKK in 2011 voor het eerst met 2% afnamen.

Voor de RKK zijn ook de inkomsten uit bezittingen en vermogen over 2011 bekend. Hier is sprake van een daling van 4%, een direct gevolg van de economische crisis.

De daling van de opbrengsten Kerkbalans is zeer waarschijnlijk een gevolg van een teruggang van het aantal leden van de kerkgenootschappen. De gemiddelde bijdrage per lid blijft stabiel (RKK) of neemt nog steeds toe (PKN) maar door een achteruitgang van het aantal leden nemen de totale inkomsten af.

Aanpak plaatselijke geldwerving
In 2005 werd gestart met Kerkbalans Nieuwe Stijl (KNS). Een traject om de Actie Kerkbalans plaatselijk te intensiveren. Waar de adviezen van KNS worden uitgevoerd door de plaatselijke kerken leidt dit tot een stijging van inkomsten. Wel zijn er problemen met de implementatie van de adviezen. De RKK zal zich vooral op diocesaan niveau gaan richten op ondersteuning van de plaatselijke parochies. Enkele pilotprojecten van het bisdom Breda zullen hierbij als uitgangspunt dienen.

Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervingsactie van Nederland en is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De kerken voeren gezamenlijk campagne voor Kerkbalans, de opbrengsten zijn voor de lokale parochies en gemeenten.

Dit jaar wordt deze actie gevoerd onder de slogan ‘Wat is de kerk jou waard’. Via directmail, advertenties in kranten, banners, billboards op stations en de website (www.kerkbalans.nl) wordt de actie onder de aandacht gebracht.

Zie ook:
– Financiële cijfers van de Rooms-katholieke Kerk (pdf), klik hier
– Overzicht van de kerncijfers van de kerken in Nederland (pdf), klik hier

 

Andere berichten