Laaiend Vuur in Roosendaal

17 mei 2016

De Sint Norbertusparochie in Roosendaal en met name de parochiekern van Onze Lieve Vrouw in deze plaats was de gastheer van het Laaiend Vuur. Ongeveer 35 tieners en jongeren kwamen in de ruimtes van de Onze Lieve Vrouwekerk bij elkaar voor een inspirerend programma rond de heilige Geest. De dag had als thema: Mission possible. De algehele leiding berustte bij Nina Mertens, de jongerenwerkster van het bisdom Breda, in samenwerking met kapelaan Jochem en twee jongeren uit het bisdom, en ondersteund door enkele parochianen.

Geslaagde dag
Nina kijkt tevreden terug op de dag: “Ik vond het erg mooi te zien dat er zoveel jongeren uit allerlei verschillende parochies en gemeenschappen van het bisdom aanwezig waren. En natuurlijk om hen te ontmoeten, samen te leren en te spreken over de heilige Geest en missie, en dan ook daadwerkelijk samen met hen tot deze zelfde Geest te bidden. Deze dag is een teken van hoop, dat het getuigenis van de jongeren binnen de Kerk inderdaad een mission possible is.”

De omvormende kracht van de heilige Geest
De dag opende met een eucharistieviering waarin pastoor Han Akkermans de hoofdcelebrant was. Kapelaan Jochem van Velthoven en rector Norbert Schnell concelebreerden terwijl het jongerenkoor YRDV onder leiding van Jan Willems de viering muzikaal begeleidde. Zij zongen de vaste gezangen uit de Mis van de heilige Geest, destijds gecomponeerd door de Dongense musicus Frans Bullens. Deze Mis is speciaal bedoeld voor vormselvieringen. In zijn homilie stond pastoor Akkermans stil bij de omvormende kracht van de heilige Geest. Hij wees erop dat we in het eucharistisch gebed twee maal bidden om de komst van de heilige Geest. De heilige Geest vormt de eucharistische gaven van brood en wijn om tot het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. We bidden ook dat de aanwezigen dragers van Gods Geest worden. Als we de gaven van Gods Geest ontvangen wordt onze zending mogelijk. Het begin is al gelegd door het ontvangen van het Doopsel en het Vormsel, aldus pastoor Akkermans.

Tienerprogramma
In het middagdeel volgden de jongeren en de tieners een eigen programma. De tieners bezonnen zich op de betekenis van de heilige Geest aan de hand van spel en creatieve werkvormen. Ze spraken over de betekenis van de heilige Geest in hun leven en de missie waartoe de heilige Geest hen aanzet. “Hier kwamen mooie en inspirerende gesprekken uit voort waarin de jongeren elkaar inspireerden en hun ervaringen deelden,” aldus Nina Mertens. Het programma van de tieners werd begeleid door Brechje Loenen, medewerkster gezinspastoraat van het bisdom Breda, Monica Mertens-Mom van Life Teen Nederland en de theologiestudent Stan van Ommen.

Jongerenprogramma
De jongeren bezonnen zich door een lezing van pastoraal werker Han Geppaart en een presentatie van FIDESCO op de zending van de heilige Geest. Han Geppaart ging met name in op zijn eigen bekeringsverhaal en vertelde hoe hij door toedoen van de heilige Geest veranderd was en hij zich geroepen geroepen wist om als pastoraal werker binnen de katholieke Kerk te gaan werken.

Mirjam Witt presenteerde het werk van FIDESCO, de missionaire ontwikkelingsorganisatie van de gemeenschap Emmanuel. FIDESCO is als Non-Gouvernementele Organisatie officieel erkend door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is in 1981 ontstaan in de schoot van de Emmanuelbeweging. De Emmanuelbeweging ging hiermee in op de roep van Afrikaanse bisschoppen naar gelovige professionals die bereid waren hun professionele vaardigheden te delen met de lokale bevolking. De Nederlandse tak viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum. De organisatie richt zich, in de lijn van de katholieke sociale leer, op de ontwikkeling van de hele persoon. Het biedt alleenstaanden en gezinnen de mogelijkheid om twee jaar dienstbaar te zijn aan de allerarmsten. Mirjam Witt benadrukte dat wij allen geroepen zijn om getuigen te zijn.

Het inhoudelijke deel sloot af met een gezamenlijk aanbiddingsmoment dat Nina Mertens met zang en muziek begeleidde. Daarna volgde een informeel samenzijn.

 

Andere berichten