Kerkelijke communicatie in teken van zendingsopdracht Kerk

15 september 2009

Op zaterdag 12 september verzorgde bisschop Van den Hende een inleiding op de ontmoetingsdag van Rorate in de abdij van Postel (België). De ontmoetingsdag werd georganiseerd in het teken van tien jaar Rorate. Het onderwerp van de inleiding van de bisschop was het gebruik van massamedia en communicatiemiddelen met betrekking tot evangelisatie.

De boodschap van het geloof
De Kerk staat positief ten opzichte van het inzetten van moderne communicatiemiddelen. Bisschop Van den Hende: “In de loop van de twintigste eeuw heeft de Kerk steeds het belang ingezien van sociale communicatiemiddelen. Paus Pius XI (1922-1939) hechtte veel waarde aan de katholieke actie en aan evangelisatie.” In zijn encycliek over de christelijke opvoeding (Divini illius magistri, 1929) wees deze paus ook op film als instrument om jongeren en volwassenen met de boodschap van het geloof te bereiken.

Diens opvolger, paus Pius XII, heeft in 1957 in de encycliek Miranda prorsus (over film, radio en televisie) een vergelijkbare positieve houding. Tegelijkertijd was Pius XII ook bezorgd voor misbruik en manipulatie middels de sociale communicatie middelen.

Dit is ook te herkennen in de boodschap van paus Paulus VI bij gelegenheid van de eerste Wereldcommunicatiedag in 1967. Bisschop Van den Hende: “Paulus VI zegt dat de communicatietechnieken het sociale leven van de mens nieuwe dimensies hebben gegeven: de mens is als het ware een wereldburger geworden. Er is reden tot bewondering maar ook aanleiding tot bezinning en zorg, vooral waar de media een druk leggen op de geest van de mens.”

Waartoe nodig
Bisschop Van den Hende: “De wereld van media en communicatie maakt een snelle ontwikkeling door, maar de Kerk staart zich niet blind op de vele mogelijkheden die media en communicatie bieden. De Kerk heeft weliswaar oog heeft voor hetgeen door menselijk vernuft met Gods hulp wordt ontwikkeld in de wereld van de mediatechniek, maar de Kerk verliest zich niet in de vraag naar de schijnbaar onbegrensde mogelijkheden, in de trant van: wat kun je er allemaal mee? Uitgangspunt in het kerkelijk spreken ten aanzien van de sociale communicatiemiddelen is steeds de vraag: waarvoor hebben wij als Kerk sociale communicatiemiddelen nodig?”

Zendingsopdracht
Het gebruik van communicatiemiddelen is inherent aan de zendingsopdracht van de Kerk. De Katholieke Kerk is door haar Heer Christus gesticht om het heil aan alle mensen te brengen en moet daarom noodzakelijk het evangelie verkondigen. Het behoort daarmee tot haar taak ‘de heilsboodschap ook met behulp van de publiciteitsmedia bekend te maken’ aldus het decreet van het Tweede Vaticaasn Concilie Inter mirifica.uit 1963.

Verkondigingstaak
Bisschop Van den Hende: “Dé drijfveer bij uitstek om de mogelijkheden van de massacommunicatie te benutten is de verkondigingstaak van de Kerk. De verkondiging van het evangelie is immers de eigen roeping van de Kerk en behoort tot haar diepe identiteit.”

De kerkelijke communicatie richt zich zowel ‘naar buiten’ als ‘naar binnen’. “De Kerk die anno 2009 missioneert naar buiten, heeft ook zelf binnen haar geledingen geloof en bekering nodig. Missionering (ad extra) en evangelisatie (ad intra) dienen in evenwicht te zijn. Een verkondiger van het Woord moet allereerst ook zelf hoorder zijn van dat Woord,” aldus de bisschop.

Persoonlijke verkondiging
Waar de verkondiging van het evangelie ter hand wordt genomen is het op de eerste plaats nodig om de persoon van Christus te verkondigen en het rijk van God. Bisschop Van den Hende: “Jezus Christus staat centraal in de evangelisatie. Het eerste middel van evangelisatie is het getuigenis van een authentiek christelijk leven. Want hoezeer het belang van massamedia ook moet worden erkend, om door te dringen tot het hart van de mens blijft een persoonlijke verkondiging, in relatie van mens tot mens, noodzakelijk.”

“Massamedia zijn zeer nuttig waar het gaat om de verkondigingstaak van de Kerk maar zij kunnen nooit geheel de ontmoeting van mens tot mens vervangen. Getuigenis op grond van een persoonlijk doorleefd geloof blijft ook bij het gebruik van communicatiemiddelen een voorwaarde,” aldus de bisschop.

‘Het Woord is geen web geworden’
“Het woord is vlees geworden en is gericht op alle mensen van goede wil. Instrumenten en technieken van massacommunicatie zijn geen doel op zich. Immers, het woord is geen web geworden. God wil in óns wonen.”

Andere berichten