Katholieke Kerk publiceert openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik

29 september 2012

Op 28 september publiceerde de heer Deetman, voorzitter van de voormalige Onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk, zijn eerste rapportage over de uitvoering van de aanbevelingen van de voormalige onderzoekscommissie. Daarvoor werd de eerste openbare jaarrapportage van de bisschoppen en hogere oversten aan de heer Deetman aangereikt.

Dit publiceerde de website van de Nederlandse Kerkprovincie rkkerk.nl, klik hier

Openbare verantwoording
De jaarlijkse openbare rapportage geschiedt conform de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie. (“Over de inspanningen om met slachtoffers en anderen laagdrempelig bij te dragen aan erkenning, hulp, genoegdoening en nazorg leggen bisschoppen en hogere oversten gezamenlijk in een jaarlijks verslag in het openbaar verantwoording af.” Aanbevelingen, Eindrapport Onderzoekscommissie 1A.) Hij komt voort uit de aanbevelingen van de voormalige Onderzoekscommissie, en kan ook door de voormalige Onderzoekscommissie worden getoetst.

Rapportage van belang
Op verzoek van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) begeleidde de landelijke Contactgroep, die werd opgericht begin 2012, de eerste openbare rapportage over seksueel misbruik van minderjarigen. Mgr. J. van den Hende is voorzitter van de Contactgroep. Hij zegt: “Het is van belang dat middels monitoring duidelijk wordt hoe de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland het delicate probleem van het seksueel misbruik van minderjarigen aanpakt.”

Wat slachtoffers is overkomen en aangedaan kan helaas niet meer ongedaan worden gemaakt, maar de Katholieke Kerk is zich ten volle bewust van haar verantwoordelijkheid om het aangedane leed te erkennen, genoegdoening te bieden en hulp te laten verlenen. Dit komt tot uitdrukking in persoonlijke contacten met slachtoffers en vertegenwoordigende organisaties van slachtoffers, en in allerlei voorzieningen die worden ingezet.

De eerste rapportage
De rapportage werd op 5 juni 2012 aangeboden door de Contactgroep aan de heer Deetman en wordt nu op dezelfde dag als de monitoring van de heer Deetman openbaar gemaakt. De rapportage van de bisdommen en de ordes en congregaties kan worden gedownload op de website van de Kerkprovincie (www.rkkerk.nl) en de website van de KNR (www.knr.nl). (Zie ook de link onderaan dit bericht.)

Voor de rapportage leverden afzonderlijke bisdommen en hogere oversten de informatie aan. Daarnaast is in de rapportage informatie opgenomen die landelijk beleid betreft. De periode die deze eerste jaarrapportage beslaat is maart 2010 – mei 2012.

Overige reacties
Een inhoudelijke reactie op de monitoring van de heer Deetman volgt wanneer de Bisschoppenconferentie en de KNR hierover hebben kunnen spreken.

De stichting Beheer en Toezicht, die onder meer het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK aanstuurt, doet als onafhankelijke instelling zelfstandig verslag.

De landelijke Contactgroep is een aanspreekpunt namens de bisdommen en de ordes/congregaties voor mensen die als minderjarige slachtoffer werden van seksueel misbruik door een vertegenwoordiger van de Katholieke Kerk. De gesprekken van de Contactgroep komen niet in de plaats van eventuele gesprekken van bisschoppen en religieuzen met slachtoffers en slachtoffergroepen. De Contactgroep werkt aanvullend en kan worden gezien als een vangnet voor slachtoffers en slachtoffergroepen als stagnatie optreedt in processen van erkenning en herstel.

Zie voor de diverse betrokken instellingen het overzicht van betrokken instanties, dat werd opgenomen in de eerste jaarrapportage van de bisschoppen en hogere oversten.

Download de jaarrapportage van de bisschoppen en hogere oversten.

Overzicht van diverse betrokken instanties (p. 67 van de jaarrapportage)

 

Andere berichten