Interview met bisschop Liesen over oecumene

14 april 2014

Op 17 december 2013 werd bisschop Liesen geïnterviewd door drie leden van de Raad van Kerken te Breda. Het interview is gepubliceerd in het februarinummer van S’ amen, het officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda en recent in de katholieke parochiebladen van de Jeruzalemparochie te Breda en de H. Laurentiusparochie te Ulvenhout.

Bisschop Liesen ging met name in op vragen over Kerk, samenleving en oecumene. In het gesprek uit de bisschop zich over de Kerk.

De bisschop sprak ook over de taak van de Kerk in oecumenisch verband als reactie op de economische crisis. “Wanneer je als mens echt getroffen bent, maakt het niet uit wie je helpt. Het is onze taak als Kerk om ons netwerk en onze mogelijkheden aan te boren met maar één doel, de ander helpen die in nood is, of dat nu gedaan wordt door de Kerk, de gemeente, sociale instellingen, dat maakt niet uit. Dus nood lenigen waar dat kan en als je door samenwerking je doel beter kunt bereiken is dat beter.

Bisschop Liesen ging ook vragen rond eucharistie en ambt niet uit de weg. “In de katholieke Kerk is de eucharistie de bron en het hoogtepunt. Het is een sacrament: een ontmoeting met de levende Christus en dat mag je heel serieus nemen. Iedere gelovige kan deelnemen aan het gebed of, zoals we vroeger zeiden, kan de eucharistie bijwonen, maar communiceren vraagt om een verdergaande voorbereiding. Het vraagt om een eenheid van geloven en leven. Geloof met betrekking tot de Eucharistie betekent de werkelijke tegenwoordigheid van Christus aanvaarden.” Hij vervolgt. “Als je weet dat de eucharistie in de Rooms-Katholieke Kerk een sacrament is vraagt dat om een integere opstelling. Een goed compromis vind je bij Chemin Neuf in Oosterhout. Daar wordt uiterst respectvol omgegaan met een gezamenlijke eucharistieviering. De maaltijd wordt in lijn met de oecumene gevierd maar niet genuttigd door iedereen. Je viert dan met elkaar en naast elkaar zonder miskenning van andere gelovigen.”

Een pdf van het februarinummer van S’ amen is te vinden op: http://www.protestantsegemeentebreda.nl/documents/Samen_februari_2014.pdf

 

Andere berichten