Inspiratiemiddag blikt vooruit op de Week van het katholiek onderwijs

2 oktober 2019

Op woensdag 25 september 2019 organiseerde Stan van Ommen, de bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in samenwerking met het Sint Franciscuscentrum en de Bisschoppelijke Vastenactie een inspiratiemiddag voor het katholiek onderwijs. De middag vond plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.

Presentaties
Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Liesbeth Stalmeier, gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Rotterdam, het materiaal voor de Week van het Katholiek Onderwijs. Angelique Steysel toonde het materiaal dat de Bisschoppelijke Vastenactie voor scholen ontwikkelt terwijl Rosaline Boer-Wirken inging op haar project dat inzet op het intensiveren van de relatie tussen bisdom, parochie en het primair onderwijs. Rosalina Boer-Wirken is hiervoor vanaf 1 september 2019 voor de periode van drie jaar in dienst van het bisdom Breda.

Week van het katholiek onderwijs
Stalmeier lichtte de betekenis van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en de Week van het Katholiek Onderwijs toe. De bisschoppen machtigden in 1967 de Nederlandse Katholieke Schoolraad de contacten tussen school en Kerk te verzorgen. Naast de formele aspecten van deze relatie streeft de NKSR ook naar inhoudelijke ondersteuning. Op 18 september 2019 verzorgde de raad een studiedag over burgerschapsvorming.

De NKSR staat ook aan de wieg van de Week voor het Katholiek Onderwijs. In 2019 is deze week van 30 september tot en met 4 oktober. De NKSR ontwikkelt rond deze week lesmateriaal waarin vanuit de katholieke traditie maatschappelijke onderwerpen aan de orde worden gesteld. “Deze lessen zijn ook geschikt voor leerlingen met een niet-katholieke achtergrond,” vertelt Stalmeier. “Dat moet ook want niet-katholieke scholen worden ook bevolkt door leerlingen met een niet-katholieke achtergrond. In grote steden bestaat de leerlingenpopulatie soms uit veertig nationaliteiten. Op sommige katholieke scholen is 90% van de leerlingen moslim,” gaf Liesbeth aan. Ze spoorde parochies aan om de scholen bij gelegenheid van deze week op te zoeken en samen te vieren wat ze gemeenschappelijk hebben. “De sfeer op katholieke scholen is vaak echt anders,” stelt ze. ¨Het katholiek onderwijs maakt deel uit van een gemeenschap. Er is oog voor de zwakkeren en er heerst een sfeer van vertrouwen.”

Laudato Si’
Op 4 oktober viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Franciscus van Assisi. De NKSR heeft dit jaar daarom lesmateriaal rond deze heilige ontwikkeld. Franciscus van Assisi had liefde voor de dieren en voor de schepping. Daarom is er een link gelegd met de encycliek van paus Franciscus, Laudato si. In aansluiting op vorige pausen zoals paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI thematiseert hij in deze encycliek nadrukkelijk de menselijke verplichting om te zorgen voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde. Er is zowel materiaal voor het basis- en het middelbaar onderwijs. De lessen dagen de leerlingen uit tot een concreet engagement en vragen de leerlingen wat zij concreet kunnen doen.

Angelique Steysel toonde het lesmateriaal van zowel de Bisschoppelijke Adventsactie als de Bisschoppelijke Vastenactie. In de Adventsactie staat de relatie tussen moeder en kind centraal. Van daaruit leggen de lessen een link met Maria als kwetsbare moeder. De Vastenactie beklemtoont in 2020 het belang van doorleren onder het motto: “Werk aan je toekomst.” Op de websites van de Advents- en de Vastenactie is het materiaal te downloaden.

Project voor primair onderwijs
Rosalina Boer-Wirken presenteerde haar project dat tot doel heeft de relatie tussen Kerk en primair onderwijs te versterken. Ze laat zich inspireren door de visie van de Vlaamse filosoof Piet Raes volgens wie het katholiek onderwijs de leerlingen vergezelt op hun pelgrimage door het leven met richtingwijzers als vrijheid, verwondering en de bereidheid tot dialoog.

Dialoog
In een gezamenlijke dialoog werd gezocht naar manieren om scholen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In de praktijk zal daartoe in eerste instantie een goede samenwerking moeten blijken tussen parochies, het bisdom, het Sint Franciscuscentrum, de NKSR en de Bisschoppelijke Vastenactie.

‘Parochies maken al goed werk van hun band met de school’
Stan van Ommen, bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholieke onderwijs, kijkt tevreden, maar ook enigszins verrast terug op de inspiratiemiddag: Van Ommen: “We vonden het verrassend dat de meeste deelnemers pastorale beroepskrachten waren. De middag was namelijk vooral bedoeld voor mensen uit het onderwijsveld. Het is bemoedigend om te zien dat parochies al goed werk maken van hun band met de school of dat daar in elk geval het verlangen naar is. Op de bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten op 30 oktober 2019 gaan we hier op voortborduren.”

Projectmedewerker Rosalina Boer-Wirken presenteert haar project voor het primair onderwijs.

Andere berichten