Het Woord van God (bisdombedevaart Lourdes)

20 november 2008

Bisschop Van den Hende nam in oktober namens de Nederlandse bisschoppen in Rome deel aan de bisschoppensynode over ‘het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk’. Hoe werpt dat licht op het thema van de diocesane bedevaart naar Lourdes (20-28 mei 2009): ‘Mij geschiede naar Uw woord’?

1. Waarom een bisschoppensynode over het Woord van God?

In 2003 had de bisschoppensynode als onderwerp de Eucharistie. In een eucharistieviering heeft het Woord van God een belangrijke plaats. Het eerste gedeelte is altijd de viering van het Woord: lezingen uit de Schrift en schriftuitleg in de preek. Vanuit de inhoud van het onderwerp is er een directe link tussen de synode over de Eucharistie en de synode over het Woord van God.


Bisschop Van den Hende aan het slot van de eucharistieviering die 26 oktober de bisschoppensynode afsloot.

2. Wat is het Woord van God en waar klinkt het?

Bij het Woord van God zijn velen geneigd te denken aan uitsluitend de heilige Schrift, de Bijbel. In de bisschoppensynode werd benadrukt dat het Woord van God in de Kerk ook het woord is van de verkondiging in de liturgie en in de catechese, alsook de dienst aan de naaste.

Door het Woord van de heilige Schrift en de verkondiging van het Woord, in woord en daad, leren mensen Christus kennen. Christus ontmoeten, het levende Woord, betekent: in ons eigen leven door Hem geraakt worden en ondervinden wie Christus voor ons is.

3. Het thema van de bisdombedevaart naar Lourdes is ‘Mij geschiede naar Uw woord’. Hoe kunnen we dit thema zien in verband met de bisschoppensynode?

“Mij geschiede naar Uw woord” zijn de woorden die Maria tot de engel sprak (Lc. 1, 38). De engel vroeg aan Maria om de moeder van de Heer te worden. De instemming van Maria is een antwoord in geloof. Zij zegt ‘ja’ tegen God.

Maria heeft het over het Woord van God: ‘mij geschiede naar Uw woord’. Enerzijds is dat het aankondigende woord van God dat uitnodigt, zoals via de engel aan Maria. Anderzijds ook het scheppende woord van God dat leven geeft, zoals in Genesis: God sprak en het was.
Maria maakt met haar antwoord duidelijk dat zij in vrijheid meewerkt aan het plan van Gods liefde. Zijn heil ontvouwt zich in onze geschiedenis, en realiseert zich heel bijzonder in de menswording van Gods Zoon.

In de eerste Johannes-brief staat: ‘Het bestond vanaf het begin, we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt – dáárover spreken wij – over het woord dat leven is’ (1 Joh. 1, 1).

4. Hoe kunnen we het thema van de bedevaart zien in relatie tot de synode en de zending van de Kerk?

Maria gaat ons voor op de weg van het geloof. In haar voetspoor worden ook wij – gelovigen en pelgrims anno 2009 – geroepen om ons te laten leiden door het Woord van God. Het woord van God horen en volbrengen. Dát is het leven van de Kerk.

Het is de zending van de Kerk om dit woord voor te leven en uit te dragen. Om te getuigen van het geloof dat in ons leeft. Om andere mensen uit te nodigen ook hun hart te openen voor God.

De besprekingen in de synode over het Woord van God waren van missionair belang. In het kader van het leven en de zending van de Kerk werd indringend gevraagd of het Woord van God ook écht richting geeft aan ons geloofsleven in woord en daad, en of wij daadwerkelijk ook in praktische zin zorg dragen voor de verkondiging en de verspreiding van het Woord van God.


Mozaiek in Lourdes.

5. Maria wordt genoemd ‘voorbidster’ en ‘voorbeeld’. Wat kunt u daar in dit verband over zeggen?

Het Tweede Vaticaans Concilie zegt: “Maria, de moeder van Jezus, is hier op aarde, totdat de dag des Heren komt, het lichtend teken van de vaste hoop en de vertroosting van het pelgrimerende volk van God” (Lumen Gentium n. 68).

Dat wil zeggen: Maria heeft op aarde van én voor het Woord van God geleefd. Nu zij in het eeuwig leven is bij de Heer, blijft Maria met haar gebed ons begeleiden en met haar voorspraak onze eigen gebeden tot God ondersteunen.

6. Wat verhoopt u van de diocesane bedevaart naar Lourdes in 2009?

Nadenkend over de gehechtheid van Maria aan Gods Woord en in het licht van de bisschoppensynode over het Woord, mogen we ons tijdens de diocesane bedevaart naar Lourdes de vraag stellen: Welke plaats heeft het Woord van God in ons geloofsleven? Lezen wij uit de Schrift om ons geloof te voeden? Staan we open voor wat God ons in deze geïnspireerde mensenwoorden te zeggen heeft (Dei Verbum 11-12)?

Laten wij ons als leerlingen van de Heer raken door Gods plannen? Leeft in ons als gelovige mensen het verlangen om mee te werken met Christus, het Woord dat is vlees geworden (Joh. 1)? Klinkt het Woord van God door in ons eigen spreken en handelen?

Wanneer deze vragen stuk voor stuk in ieders hart eens rustig de revue passeren, dan zal onze diocesane bedevaart naar Lourdes in 2009 doorwerken in het geloofsleven van heel ons bisdom van Breda.

 

Andere berichten