Getuigen van de liefde van de Heer: wijding diakens

11 mei 2009

Op zondag 10 mei heeft bisschop Van den Hende drie mannen tot transeunt diaken gewijd: Michel Brasseur (39), Steven de Koning (56) en Marc Oortman (42). “Het is vandaag een feestelijke dag,” zei bisschop Van den Hende in zijn homilie, “Voor de wijdelingen Michel, Steven en Marc die tot diaken worden gewijd; voor de bisdommen Antwerpen, Breda en het aartsbisdom Utrecht waarin zij hun diaconale dienstwerk zullen vervullen; voor de priester- en diakenopleiding Bovendonk waar de wijdelingen hun opleiding hebben gevolgd en voltooid.”

(Foto’s: I. Bertens)

Wereldwijde Kerk
In zijn preek sloot de bisschop aan bij de vijfde zondag van Pasen: “De keuze om aan te sluiten bij de wereldwijde Kerk heeft een diepe zin. Want het is immers de wereldwijde Kerk van Christus waarin de wijdelingen willen staan, en onze bisdommen maken als particuliere kerken deel uit van de universele Kerk, en ten dienste van de Kerk ontplooit onze priester- en diakenopleiding Bovendonk in Breda haar activiteiten.”

‘Hier ben ik’
"We vieren het sacrament van de wijding in verbondenheid met de gehele Kerk van Christus, waarbij het enerzijds noodzakelijk is dat de wijdeling zelf naar voren treedt en zich durft beschikbaar te stellen voor het ambt van diaken, en anderzijds de erkenning van de roeping vanwege de Kerk wordt uitgesproken en de wijdeling wordt uitgenodigd om zich te presenteren. Ieder van jullie heeft als kandidaat uiteindelijk zelf gezegd: ‘Hier ben ik’."

Getuigen van het evangelie
“Om het ambt van diaken met vrucht te kunnen vervullen is het van vitaal belang de lezingen echt ter harte te nemen, juist vandaag. In de eerste lezing (Hand. 9, 26-31) staat dat het vrijmoedig optreden van de apostel Paulus in naam van de Heer zijn oorsprong heeft in zijn persoonlijke ontmoeting met de verrezen Heer. Hij heeft onderweg naar Damascus Christus gezien. Alleen wanneer je in je leven de Heer persoonlijk in geloof hebt leren kennen, ben je als diaken in staat om vrijmoedig te getuigen van het evangelie.”

“In de tweede lezing (1 Joh. 3, 18-24) wordt duidelijk dat het aankomt op concrete daden van liefde jegens de Heer en jegens de mensen die ons gegeven worden. Als diaken moet je het dus niet hebben van mooie praat en van leuzen.”

“De evangelielezing uit Johannes (Joh. 15, 1-8) onderstreept de noodzaak van een persoonlijke band met Christus, als ranken met de wijnstok. En door de hechte band met de levende Heer wordt aan ons pas een duurzame verbondenheid met elkaar gegeven. Als diaken moet je die vitale verbondenheid met de Heer onderhouden en bewaren. Je kunt slechts de liefde van de Heer aan anderen aanbieden en doorgeven, wanneer je je door Christus ten diepste met je medemens verbonden weet.”

Hart, hoofd en handen
“In onze bisdommen van Antwerpen, Breda en het aartsbisdom Utrecht is het voor de voortgang van het geloofsleven van grote betekenis dat jullie als diakens je hart, hoofd en handen voortaan beschikbaar willen stellen voor het dienstwerk van het evangelie van de Heer. Ik bid en wens dat jullie het gewijde ambt met de nodige volharding zullen uitoefenen,” aldus de bisschop van Breda.

Priesterwijding
Michel Brasseur, Steven de Koning en Marc Oortman zullen over enige tijd priester worden gewijd. Ze ontvingen hun opleiding en vorming op de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. De priester- en diakenopleiding Bovendonk verzorgt de opleiding en vorming van oudere priester- en diakenkandidaten van verschillende bisdommen, ordes en congregaties.


Steven de Koning


Marc Oortman

 
Michel Brasseur

 

 

Andere berichten