Gesprek van bisschop Liesen en parochiële caritasinstellingen

27 april 2013

Op twee bijeenkomsten op dinsdag 16 april (vicariaat Middelburg) en donderdag 18 april (vicariaat Breda) spraken bisschop Liesen en bestuursleden van parochiële caritasintellingen met elkaar over de inzet in het bisdom voor diaconie en caritas.

Op de avonden waren ook aanwezig vertegenwoordigers van de vicariaten, secretaris-generaal B. Hartmann, en M. Aarts van de afdeling economaat. Gespreksleider was diaken W. Tobé, diocesaan functonaris voor de caritasinstellingen.

Versterken van diaconale inzet
Bisschop Liesen ging in op de samenvoeging van drie dekenaten naar twee vicariaten en de samenvoeging van parochies in 21 samenwerkingsverbanden. Waar parochies worden samengevoegd, volgen de parochiële caritasinstellingen. “Dit is meer dan een getalsmatige verandering,” gaf de bisschop aan, “het mag ook een kwalitatieve verandering zijn.”

Omdat er een groter gebied wordt bestreken, heeft een caritasinstelling in een groter parochieverband nieuwe kansen om het diaconale gezicht van de parochie te versterken. “Binnen de grotere samenwerkingsverbanden moeten we aan de slag gaan om iets op te bouwen waar we energie in steken, maar waar we ook energie aan ontlenen. Dat betekent naar binnen toe de vitaliteit versterken en naar buiten toe meer mensen bereiken met caritas, met liefde, met hulp.”

Ook missionaire projecten zijn een kans, gaf de bisschop aan. Verschillende parochies hebben van oudsher banden met een missionaris. In samenwerkingsverbanden kunnen nieuwe banden worden gesmeed met missionarissen. Het bisdom kan caritasinstellingen en parochies ondersteunen bij het opzetten van deze en andere projecten. In dit kader sprak de bisschop over het diocesane vormingscentrum, dat het bisdom voornemens is op te zetten, en dat op maat toerusting zal kunnen bieden aan onder meer caritasinstellingen.

Gelovige inzet
Daarna thematiseerde de bisschop het Jaar van het Geloof. “In het Jaar van het Geloof is het goed te kijken wat het geloof voor ons persoonlijk betekent en ons geloof te verdiepen. De caritasinstelling laat iets zien van de gelovige motivatie van waaruit wij leven. Het gaat er om goed te doen, maar ook om het vanuit een gelovige houding te doen. Als je een mens van gebed bent, kun je het niet over je kant laten gaan als een ander mens tekort komt. Onze bewogenheid komt voort uit ons geloof. God heeft ons allemaal gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dan kan het niet zo zijn dat ik niets doe als een ander niet te eten heeft.”

“Het is goed om te weten uit welke geloofshouding we actief zijn op caritatief vlak. Hopelijk kunnen we ook in de toekomst in onze parochies overal dienen en actief zijn vanuit de caritas,” aldus de bisschop.

Overige informatie
Secretaris-generaal Ben Hartmann lichtte daarna enkele zaken toe vanuit landelijke missionaire acties, zoals de Vastenaktie en de Adventsactie. Deze zijn samengegaan in de overkoepelende organisatie Progressio (www.progressionederland.nl). Ook werd kort de Antoniusprijs voor diaconie aangekondigd (voorheen de bisschop Ernst prijs), die in 2014 zal worden uitgereikt op de zondag met speciale aandacht voor diaconie.

Financiële cijfers
Na een gespreks- en vragenronde lichtte Marianne Aarts tot slot van de avond de financiële cijfers toe van de afdrachten die de caritasinstellingen doen aan het bisdom. De cijfers worden jaarlijks opgesteld en onder meer besproken met de Diocesane Caritas Instelling, waarvoor de parochiële caritasinstellingen de leden kiezen.

 

Andere berichten