Geslaagde emeritidag 2007

18 oktober 2007

 Ongeveer 60 emeriti uit het bisdom Breda bezochten op 16 oktober 2007 de jaarlijkse emeritidag van het bisdom Breda op Centrum Bovendonk te Hoeven. Voor de dag waren uitgenodigd emeriti priesters, diakens en pastorale werk(st)ers.

Schets van opleidingen
Bisschop-coadjutor Van den Hende en Jan Brok, studierector van de Dienst Opleiding en Vorming van het bisdom en van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, schetsten een beeld van de priesteropleiding in Nederland.
Bisschop-coadjutor Van den Hende behandelde de geschiedenis van deze opleiding vanaf de sluiting van de grootseminaries in 1967 en bood een overzicht van de huidige priesteropleidingen in ons land van het seminarie Rolduc in Kerkrade tot de Tiltenberg in Vogelenzang.

Frenckenprogramma
Jan Brok spitste zijn verhaal toe op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en het bisdom Breda. Hij vertelde over de nieuwe opzet van het toeleidingsprogramma van het bisdom Breda, het Frenckenprogramma. Dit duurt nu twee jaar, maar wordt in september 2008 tot drie jaar verlengd. ‘’De toeleiding bestond tot nu toe uit twee componenten: de oriëntatie op de organisatie en het beleid van het bisdom én de spirituele verdieping. Hieraan wordt nu een derde onderdeel toegevoegd, de praktisch-liturgische vorming,” aldus Brok.

Gezamenlijkheid voorop
De bisdomleiding peilde ook de behoefte aan een afzonderlijke retraite voor emeriti. De meesten kozen voor een korte retraite samen met de actieve priesters. Een gezamenlijk diner besloot de geslaagde ontmoeting.

Zorg voor emeriti
“De bisschop heeft zorg voor de emeriti,” vertelt vicaris Schoenmakers. “Wij verstaan hieronder zowel de gepensioneerde priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. “De dekenale leiding geeft aan deze verantwoordelijkheid gestalte. Per dekenaat krijgt zij hulp van een groep emeriti-bezoekers. N. Nooren, de vroegere personeelsfunctionaris van het bisdom, bezocht de emeriti en hun naaststaanden. Deze laatsten ook als de emeritus overleden is. Om reden van vergevorderde leeftijd heeft hij gevraagd van deze taak ontheven te worden. Hij wordt opgevolgd door emeritus-deken S. Kuyten smm.”

Zuiderhout
S. Kuyten maakte namens het bisdom deel uit van een platform van ordes en congregaties dat met de directie van Zorgcentrum Zuiderhout overlegt over de belangen van deze religieuzen. Zijn plaats in dit platform wordt ingenomen door deken P. de Rooij van dekenaat Het Markiezaat.

Andere berichten