Geloofwaardigheid: geloofsboekjes vanwege de sociale leer

6 september 2011

Vanwege de sociale leer van de Kerk zijn vier nieuwe geloofsboekjes gemaakt. De boekjes geven aan dat de sociale leer is ontstaan als een antwoord op concrete problemen in de samenleving tijdens de industrialisatie eind 19e eeuw en vanaf dat moment steeds verder is uitgewerkt.

“Het belangrijkste uitgangspunt van de katholieke sociale leer is de menselijke persoon. De mens is het beeld van God (Gen. 1, 27). Daarom komt iedere mens een waardigheid toe, die je als persoon nooit verliest.” Aldus de geloofsboekjes.

Geloofwaardigheid
De eerste en de laatste pagina van de boekjes zijn identiek, omdat niet elke lezer alle boekjes mee zal nemen uit de parochiekerk. Op de laatste pagina is een persoonlijke boodschap van bisschop Van den Hende opgenomen: “De dienst aan de naaste is een onmisbare uiting van ons geloof en heeft alles te maken met geloofwaardigheid!”

“God legt liefde in ons hart,” aldus de bisschop. “We worden geroepen die liefde te verbreiden en netten van naastenliefde te knopen. Die liefde, die méér is dan emotie of gevoel, is de rode draad die door de sociale leer van de Kerk loopt. Het is een liefde met verantwoordelijkheid en verplichting, die het geweten vormt van de mens, en die nauw samenhangt met de twee voornaamste geboden die de Heer ons heeft voorgehouden: ‘Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mt. 22, 36-40).”

“In de Jakobusbrief lezen we: ‘Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,’ en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien – wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood’ (Jak. 2, 14-17).”

Voor Breda én Rotterdam
De boekjes worden verspreid in het bisdom van Breda en ook in het bisdom Rotterdam, het nieuwe bisdom van bisschop Van den Hende.

De geloofsboekjes zijn:
God en de naaste
Liefde
Onderwijs voor de hele mens
Waardevolle arbeid

Zie voor alle geloofsboekjes onder ‘downloads’, klik hier.

Compendium
De katholieke sociale leer is in 2004 samengevat in het ‘Compendium van de sociale leer van de Kerk’ (ISBN 978-90-6858-782-1).

Het bisdommagazine en de geloofsboekjes werden mede mogelijk gemaakt door Skanfonds.

 

Andere berichten