‘Geloof is relevant óók in de moderne westerse samenleving’: ontmoeting Brabantse katholieke CDA-politici en bisdomleiding

17 december 2009

Op maandag 14 december vond in het bisschopshuis van de bisschop van Breda een ontmoeting plaats van de bisdomleiding en katholieke politici van het CDA uit Brabant. Naast bisschop Van den Hende was vicaris-generaal Vincent Schoenmakers aanwezig bij het gesprek. Van de zijde van het CDA namen deel Jack Biskop en Elly Blanksma-van den Heuvel, beiden lid van de CDA- fractie in de Tweede Kamer, en de heer Janssen (voorzitter CDA Noord-Brabant en burgemeester van Oisterwijk) en de heer Van Dijk (penningmeester van het CDA Noord-Brabant).

Hoe kun je als politicus het katholieke geluid in de dagelijkse praktijk laten klinken? De politiek staat voor belangrijke keuzes. Hoe kun je in die keuzes expliciet de gelovige motivatie en je geloofsachtergrond laten klinken? De politici namen het initiatief en vroegen het gesprek aan. De bisdomleiding ging er graag op in.

Expertise van de wereldkerk
Bisschop Van den Hende wees onder meer op het Compendium van de sociale leer van de Kerk, waarvan in 2008 de Nederlandse vertaling verscheen: “Het Compendium van de sociale leer van de Kerk zou een grote rol mogen spelen. Een katholieke inbreng in de politiek brengt de expertise van de wereldkerk in. Er is veel expertise waar het gaat om bijvoorbeeld de vraagstukken van armoede en onrechtvaardigheid en de dialoog met de andere godsdiensten. Het is van belang om die internationale expertise in te brengen.”


V.l.n.r. E. Blanksma, J. Biskop, de heer Van Dijk, de heer Janssen, bisschop Van den Hende, vicaris Schoenmakers.

Maatschappelijke inzet
De politici willen hun gelovige achtergrond en de katholieke identiteit duidelijker inbrengen en meer geluid geven in het dagelijkse leven in de politiek. Hierover werd gesproken. Daarnaast waren onder meer de solidariteitsproblematiek en de armoedeproblematiek in Nederland onderwerp van gesprek.

Er is een lange traditie van katholieke maatschappelijke inzet voor de menselijke waardigheid, zoals de inzet voor het recht op arbeid van mensen. Het onderwijs in Brabant dankt veel aan de grote inzet van religieuzen. In 1891 kreeg de katholieke maatschappelijke inzet een belangrijke impuls door de pauselijke encycliek ‘Rerum novarum’.

Bijdrage aan de samenleving
Ook nu is een katholiek geluid een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De politici gaven aan het consumptiegedrag van het collectief en individuen als belangrijk onderwerp te zien. Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers bracht, onder verwijzing naar de encycliek ‘Caritas in veritate’ van paus Benedictus XVI, in dat economische bedrijvigheid niet neutraal is. De economische crisis brengt de vraag naar voren hoe het staat met zaken als soberheid en matigheid.

‘Geloof is relevant’
Voor wederzijde inspiratie zullen politici en kerkelijke bestuurders elkaar actief op moeten zoeken. Een ‘gewoontenetwerk’ ligt in de huidige tijd niet meer voor de hand. Een actief opgebouwd en onderhouden netwerk is zeker mogelijk. De waardigheid van iedere persoon als beeld van God, waaruit een essentieel begrip als solidariteit voortvloeit, is daarbij een belangrijke gedeelde waarde. Een grote uitdaging daarbij is, aldus bisschop Van den Hende, aan te tonen dat het geloof relevant is ook in de moderne westerse samenleving.

Andere berichten