Geldwerving door parochies en de actie Kerkbalans (expertise-bijeenkomst)

17 september 2014

Pastoraal beleid, geldwerving en communicatie gaan hand in hand. En geldwerving is leuk om te doen. Dit was de boodschap op woensdag 10 september tijdens een bijeenkomst voor parochies over geldwerving. De bijeenkomst met zo’n 60 deelnemers vond plaats in Centrum Bovendonk te Hoeven.

De parochie: mooie idealen in het leven van alledag
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw Geerten Kok opende de avond en gaf het woord aan vicaris Paul Verbeek die het belang van geldwerving onderstreepte om het pastoraat in de parochies mogelijk te maken. “Geweldig dat u de moeite hebt genomen om naar deze avond te komen met het belangrijke thema van geldwerving. We staan met onze geloofsgemeenschappen voor mooie idealen in het leven van alle dag.”

Voorbeelden uit de parochiepraktijk
Op de avond hield Baukje Stam voor de pauze een inleiding over geldwerving en communicatie. Daarbij was aandacht voor twee praktijkvoorbeelden. Na de pauze kwamen nog meer parochies aan het woord met creatieve geldwervingsacties. Vooruitlopend daarop zei de vicaris in zijn openingswoord: “Het is bemoedigend dat we vanavond kunnen uitwisselen over tal van zeer creatieve initiatieven in ons bisdom om op andere wijze aan geldwerving te doen. Als je als geloofsgemeenschap initiatieven neemt, kunnen die weer leiden tot tal van nieuwe pastorale contacten. Ze kunnen de drempel lager maken voor mensen die het anders moeilijk vinden om bij de parochie binnen te lopen.”

“Ik hoop dat we een inspirerende avond zullen hebben met leuke ideeën en concrete aanzetten om zelf vergelijkbare activiteiten te ontwikkelen,” gaf hij aan. En het werd inderdaad een inspirerende avond.

Geerten Kok opent de avond.

Relevant, geloofwaardig, onderscheidend
Daarbij gaf ook Baukje Stam aan dat pastoraal beleid, geldwerving en communicatie hand in hand gaan. “Wie ben je? Wat wil je uitstralen? En hoe doe je dat concreet. Dat staat centraal. Het is de basis onder je ‘steunwaardigheid’,” legde zij uit. “Als je een levendig wil zijn, moet je parochieblad dat uitstralen bijvoorbeeld met kleur. En ‘positioneer’ je door je zodanig te presenteren dat je relevant, geloofwaardig en onderscheidend bent.”

Communiceren met doelgroepen
Baukje Stam: “Als je nadenkt over communicatie is het van belang na te gaan: voor wie zijn we er eigenlijk? Er zijn in Nederland 4,1 miljoen gedoopte katholieken, waarvan 2,4 miljoen mensen zeggen dat ze zich katholiek beschouwen. Van die 2,4 miljoen zijn 400.000 mensen actief katholiek. Zij bezoeken minimaal eenmaal per maand de kerk.” Daarmee was de vraag die zij de groep stelde hoe je niet alleen in contact bent met de mensen die vieringen bezoeken, maar ook met katholieken die niet naar de kerk komen. Baukje: “Die minder betrokken mensen ontvangen misschien nog het parochieblad, of ze lezen het lokale krantje. Mistijden vinden zij minder interessant, maar een bericht over een project van de parochie voor ouderen of jongeren wel. Dat helpt bij je fondsenwerving.”

Campagne Kerkbalans
Ook ging Baukje in op de verandering van de ‘actie’ Kerkbalans in een ‘campagne’ Kerkbalans, waarbij er het hele jaar door aandacht is voor de geldwerving door de parochie. “Het is er belangrijk genoeg voor, want 35% van de inkomsten van parochies komt uit Kerkbalans,” gaf ze aan. Een goede actie Kerkbalans is belegd bij een werkgroep, krijgt het hele jaar door aandacht, onderscheidt doelgroepen, en heeft een goede brief met een boodschap met perspectief, waarin richtbedragen zijn opgenomen en die wordt bezorgd en weer opgehaald. “Maak geven de moeite waard. Zorg dat mensen het leuk vinden om een bijdrage te geven. Organiséér die actie Kerkbalans. Kleine stapjes maken al een verbetering,” aldus Baukje. “En vergeet de nalatenschappen niet. Kerkgangers zijn niet voor niets een doelgroep van goede doelen. Het onderwerp testament en nalatenschap is steeds beter bespreekbaar.”

Trudy Frickel van de Parochie Heilige Geest.

Actie Kerkbalans in de Parochie Heilige Geest
Daarna zette Trudy Frickel van de Parochie Heilige Geest (Rijen, Hulten, Molenschot) uiteen hoe de parochie de laatste jaren werkte aan Kerkbalans Nieuwe Stijl. Elk jaar werd een stukje van de actie vernieuwd. “In 2006 begonnen we met de actie Kerkbalans Nieuwe Stijl. In 2007 hebben we onze flyers aangepast aan de landelijke stijl. In 2008 deden we mee met de pilot van het bisdom om mensen te bellen. En in 2010 begonnen we met het segmenteren van brieven.”

De parochie stuurt aparte brieven naar: 1) ontvangers van initiatiesacramenten, 2) parochianen die een bijdrage geven die hoger is dan het diocesane richtbedrag (voor 2015: € 115 per huishouden), 3) parochianen die een bijdrage geven onder het richtbedrag, 4) de groep contante betalers, 5) mensen die geen bijdrage Kerkbalans (meer) betalen.

“In de loop van de jaren hebben we onze brieven verbeterd. We waren te zakelijk in onze formuleringen. Het moest wat vriendelijker,” aldus Trudy Frickel die ook de meest recente ontwikkelingen schetst. Zo ging de parochie in 2011 via leeftijdsgenoten in gesprek met jonge gezinnen om te kijken hoe die tegen de kerk aankijken. In 2012 kreeg de samenwerking met Dongen meer vorm en in 2013 werd begonnen met aanbellen en persoonlijk afgeven van de brieven.

Zelf schat de parochie de resultaten van deze activiteiten sober in, maar Baukje signaleert positief dat weliswaar de totale opbrengst afnam, maar de parochie over 2009-2013 een gemiddelde verhoging realiseerde van de kerkbijdrage van € 67 naar € 80.

Kerkbalansbrief Immanuelparochie
Voor de pauze presenteerde Gerhard Merkelbach van de Immanuelparochie de brief die de parochie verzond voor de afgelopen actie Kerkbalans. “In de conceptversie bleek dat we eigenlijk hadden gezondigd tegen heel veel dingen die vanavond zijn aangegeven,” vertelde hij. Na een advies en een redactieslag werd de brief aanzienlijk verbeterd. Zo ontstond een andere toon rond de overigens terechte zorg van de parochie en parochianen rond de sluiting van kerkgebouwen. “We verstuurden één brief vanuit de nieuwe parochie, met aandacht voor de lokale gemeenschappen en informatie juist ook over de aanwezigheid op de plekken waar de kerk was gesloten. En we zeiden positief: ‘We zijn blij dat velen van u de weg hebben gevonden naar een nieuwe kerkplek.’”

Creativiteit bij geldwerving
Na een pauze, die werd benut voor koffie en vooral ook onderlinge uitwisseling, werd het programma vervolgd met een ‘speeddate’ rond good practices. Baukje Stam leidde het gesprek. Aan bod kwamen vele goede acties in initiatieven uit parochies die op een creatieve manier actie voeren voor geldwerving.

  • Parochies die de geldwerving een goede impuls willen geven kunnen zich opgeven voor de Leergang Communicatie en Fondswerving die in het najaar voor de tweede maal start in het bisdom. Meer informatie is te krijgen bij Baukje Stam (www.baukjestam.nl).
  • Als vervolg op deze bijeenkomst over geldwerving (inkomsten verhogen) zal het bisdom voorzien in een bijeenkomst over het bewaken van de uitgaven. Hierover worden parochies geïnformeerd zodra meer informatie beschikbaar is.
  • Parochies die hulp, informatie, ondersteuning willen bij het opzetten van de actie Kerkbalans kunnen contact opnemen met Gerrit van Dieren (afdeling financiën): E gvdieren@bisdombreda.nl, T 076 5223444 (ochtenden)
  • De actie Kerkbalans is dit jaar vernieuwd! Zie www.kerkbalans.nl

 

 

Andere berichten