Gedragscode Pastoraat nu beschikbaar in het Engels

20 december 2018

Sinds 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst is in het Engels vertaald en nu als ‘Code of Pastoral Conduct’ gepubliceerd op rkkerk.nl en de website van het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK. Ook wordt de tekst toegestuurd aan parochies en migrantengemeenschappen.

Hierbij wordt nogmaals gewezen op de eisen aan buitenlandse priesters c.q. (priester-) religieuzen die zonder zending en benoeming vanuit het buitenland tijdelijk pastoraal werkzaam willen zijn. Dat gebeurde al eerder met een brief in november 2017.

De Rooms-Katholieke Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met alle mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. In dit verband zijn er in de afgelopen jaren de nodige regelingen in het leven geroepen die integraal onderdeel uitmaken van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties.

  1. Sinds 2005 kent de Nederlandse Kerkprovincie een verplicht antecedentenonderzoek van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en religieuzen wanneer deze in een ander bisdom of religieus instituut gaan werken (vernieuwd protocol per 1 november 2012).
  2. Per 1 januari 2014 is er voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, religieuzen en bepaalde vrijwilligers en functionarissen een regeling in het leven geroepen betreffende de verplichting tot het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).
  3. Sinds 1 juli 2014 geldt voor de Nederlandse bisdommen en het militair ordinariaat de Gedragscode Pastoraat. Hiervoor wordt aangesloten bij gedragscodes die in andere sectoren van de samenleving gangbaar zijn. De Nederlandse bisschoppen boden de tekst van de Gedragscode Pastoraat ook aan aan de KNR.

Tegen de achtergrond van bovenstaande regelingen zijn er vereisten, waaraan een priester zonder zending en benoeming vanuit het buitenland moet voldoen.

Voordat een clericus c.q. (priester-)religieus tijdelijk pastoraal actief mag zijn in een parochie in de sacramentenbediening, de verkondiging en het persoonlijk pastoraat moet deze beschikken over een geldig celebret (canon 903 CIC/1983, door zijn ordinaris niet langer dan een jaar geleden afgegeven).

Als iemand maximaal zeven dagen in een parochie pastoraal actief zal zijn, moet hij vooraf een schriftelijke verklaring hebben (eventueel per e-mail) van de verantwoordelijke pastoor met de toestemming om gedurende de aangegeven periode pastoraal actief te zijn in de parochie.

Als iemand langer dan zeven dagen in een parochie pastoraal actief zal zijn, moet de clericus c.q. (priester-)religieus daarnaast aan de verantwoordelijke pastoor een volledig ingevulde antecedentenverklaring van zijn ordinaris overhandigen.

Om de Gedragscode Pastoraat (Nederlandse versie) in druk te bestellen stuurt u een mail naar bestel@rkk.nl. Vermeld de titel, uw naam en adresgegevens en het aantal exemplaren dat u wilt bestellen. Met eventuele vragen over uw bestelling kunt u bellen met het Bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten