‘Expertiseavond geldwerving’: geldwerving in de huidige tijd

11 juli 2014

Op woensdag 10 september organiseert het bisdom van Breda een ‘expertiseavond geldwerving’. De vooraankondiging hiervan werd in april verstuurd. Recent ontvingen pastoors, teamleiders en parochiebesturen meer informatie inclusief het programma van de avond.

Inkomsten verhogen
Econoom Gerard de Rooij en bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw Geerten Kok nodigen parochiebesturen, pastorale teams en parochiële vrijwilligers met verantwoordelijkheid voor het financieel beleid van harte uit voor deze avond.

“De expertiseavond geldwerving zal een leerzame en inspirerende avond worden,” schrijven zij. “In de bijeenkomst brengen we expertise met betrekking tot geldwerving in parochies en bisdom samen, om van en met elkaar te leren met het oog op effectieve en efficiënte inkomstenwerving in de parochies.”

De expertiseavond is speciaal vroeg in het najaar gepland, zodat parochies en parochiekernen de informatie uit de avond al bij de voorbereiding van de Actie Kerkbalans 2015 kunnen benutten.

De inkomsten van de actie Kerkbalans vertonen een dalende tendens. Met goede en soms eenvoudige acties kunnen de inkomsten echter gericht worden verhoogd. Dat is van belang, want bijna 40% van de inkomsten van parochies in het bisdom van Breda komt uit opbrengst van de actie Kerkbalans.

Geldwerving in de huidige tijd
Baukje Stam zal spreken over geldwerving in de huidige tijd. Ze gaat daarbij ook in op de context van kerksluiting. Baukje Stam is al enige jaren inhoudelijk betrokken bij de actie Kerkbalans, en heeft ruime ervaring met de ondersteuning van parochies bij het voeren van deze actie.

Vervolgens komen twee voorbeelden van good practice in parochies in het bisdom van Breda aan bod. Het gaat daarbij om wervingsbrieven voor de actie Kerkbalans in een parochie waar kerken worden gesloten, en om het benaderen van geselecteerde doelgroepen.

Daarnaast vertellen betrokkenen uit een aantal parochies over de manier waarop zij aan geldwerving doen. Er is ruimte om eigen ervaringen in te brengen en voor uitwisseling en het leggen van contacten.

Leergang Communicatie en Fondsenwerving
Tenslotte zal er aandacht worden gegeven aan de Leergang Communicatie en Fondsenwerving die het bisdom in de komende jaren aanbiedt. Werven van inkomsten heeft te maken met goede werkvormen, aansprekende acties en gevarieerde vormen van geldwerving, en ook met een juiste beeldvorming van de parochie en een passende communicatie met de achterban. De Leergang is hierop gericht. De eerste ervaringen met de leergang zijn positief.

Meer informatie
De ‘expertiseavond geldwerving’ wordt gehouden in de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven, en duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur. In verband met de voorbereiding van de avond is het van belang om aan te melden, via E secretariaat@bisdombreda.nl.

Programma

 • 19.00 u Gelegenheid om aan te sluiten bij het avondgebed
  Inloop en koffie
 • 19.30 u Opening en welkom
 • 19.35 u Inleiding door Bisschop Liesen
 • 19.50 u Algemene informatie over geldwerving in de huidige context (met aandacht voor kerksluiting, kerkbalans, pr en marketing) door Baukje Stam
 • 20.10 Twee voorbeelden van good practice
  – brieven in de context van kerksluiting:
  – selecteren van doelgroepen uit ledenadministratie
 • 20.35 Pauze
 • 20.50 Kennismaking met verschillende wijzen van geldwerving in de parochies
 • 21.25 Gelegenheid voor vragen
 • 21.35 Informatie over Leergang Communicatie en Fondsenwerving
 • 21.45 Sluiting

 

Andere berichten