Duizend gezichten: één zending (beleidsnota)

20 januari 2007

Op zaterdag 20 januari is in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom de beleidsnota van het bisdom Breda gepresenteerd. De titel van de beleidsnota is In de duizend gezichten van Uw volk.

Bespreking met alle pastorale beroepskrachten
De beleidsnota wordt de komende tijd besproken met de pastorale beroepskrachten in het bisdom Breda, vertelde vicaris-generaal Vincent Schoenmakers bij de presentatie van de beleidsnota. Op 5 maart vindt ’s avonds een bijeenkomst plaats in het dekenaat Zeeland, op 7 maart ’s avonds in dekenaat Het Markiezaat, op 8 maart in dekenaat De Baronie.

Het voortraject
“De besprekingen voor een nieuwe beleidsnota voor het bisdom zijn ongeveer drie jaar geleden gestart. De concrete aanleiding voor de formulering van nieuw beleid was de constatering dat de kerk in het bisdom Breda het over tien jaar moet doen met nog maar de helft van het aantal voorgangers. ‘Hoe lossen we dat op?’ was de vraag waar we ons in alle concreetheid voor gesteld zagen. ‘En kunnen we greep krijgen op de ontwikkelingen?’” Dit vertelt bisschop Muskens in het Magazine van het bisdom Breda bij gelegenheid van de presentatie van de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk.

Én vertrouwen én verantwoordelijkheid nemen
“We zijn niet bij deze concrete vraag van ‘krimp’ stil blijven staan en hebben onszelf eerst en vooral de ‘inhoudelijke vraag’ willen stellen: Waar gaan we voor? Hoe kunnen we kerk zijn in termen van deze tijd? Wat vraagt dat van wie? En tot wie willen wij ons richten? We bespraken deze concrete vragen in het licht van het geloof. We beseffen dat de toekomst niet in onze handen ligt, en dat we mogen vertrouwen op God die de kerk leidt. Tegelijk weten we gelovig ook dat ‘Hij ons in zijn dienstwerk heeft gewild’. Dat bracht ons tot een houding van én vertrouwen én verantwoordelijkheid nemen,” aldus de bisschop van Breda.

Duizend gezichten, één zending
‘Waar gaan we voor?’ De duizend gezichten van Gods volk zijn geroepen om mee te werken aan de ene zending van de kerk: naar buiten treden met de boodschap van Jezus, de Christus.
‘Hoe kunnen we kerk zijn in termen van deze tijd?’ De beleidsnota stelt dat het kerkelijk leven in het bisdom Breda werkt op ‘ooghoogte’: op het niveau waarop mensen leven, handelen, vreugde en verdriet hebben.
‘Wat vraagt dat van wie?’ De beleidsnota besteedt aandacht aan een precieze formulering van de diverse ambten en functies binnen de kerk en hoe deze op een vruchtbare en elkaar aanvullende wijze gestalte geven aan de pastorale zending van de kerk. Dit op verzoek van velen die reageerden op de gespreksnotitie De komende tien jaar die voorafging aan de totstandkoming van de beleidsnota, en die breed werd besproken in het bisdom.
En tot wie willen wij ons richten? De beleidsnota spreekt over een drievoudige gerichtheid.

De kerk heeft zorg voor eigen kerkleden, zij zijn de kurk waarop het geheel drijft: het volk van God. “Van daaruit willen we, ook vanuit missionair élan, openstaan voor de vele mensen die zoeken naar zingeving, zoeken naar God, naar ethische richtinggeving, naar levensoriëntatie,’ schrijft de bisschop. “En ook zijn we vanuit diaconaal-missionaire geest gericht op de groter wordende groep mensen die kwetsbaar zijn: mensen die zich daardoor soms bevinden in de marge van de samenleving.”

Allen zijn geroepen
De sacramentele dimensie van de Kerk is er op gericht Christus present te stellen in onze wereld. De beleidsnota: “Alle gelovigen delen op grond van doopsel en vormsel in het ene priesterschap van Christus. Dit gemeenschappelijke priesterschap oefenen zij uit wanneer zij deelnemen aan de sacramenten, in het bijzonder aan de eucharistie, en de genade die zij daarin ontvangen op verschillende wijzen doorgeven.” (p. 17) Allen zijn geroepen tot actieve medewerking aan de zending en opbouw van de Kerk door Christus, stelt bisschop Muskens in de beleidsnota.

Andere berichten