Diocesane taakgroep samenwerking voor ondersteuning parochies

22 juni 2007

Op donderdag 21 juni kwam in Bovendonk in Hoeven de diocesane taakgroep samenwerking samen met de bisdomleiding en medewerkers van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda. Doel van de bijeenkomst was de onderlinge rolverdeling helder te krijgen van de ‘spelers’ die parochies zullen ondersteunen in hun traject van de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden.

De intensievere samenwerking die parochies de komende jaren in groter verband aan moeten gaan, zal uitmonden in de vorming van één of, in sommige gevallen, twee parochies. De diocesane taakgroep samenwerking is speciaal opgericht voor de ondersteuning van parochies in dit proces. De taakgroep bestaat hoofdzakelijk uit pastorale beroepskrachten uit het veld.

Parochies de belangrijkste spelers
De belangrijkste rol in het traject is weggelegd voor de parochies. Zij zullen de samenwerking lokaal vorm geven. Ze stellen een regionale projectgroep samen en dragen de leden daarvoor voor aan de bisschop. In 2007 zullen deze regionale projectgroepen werken aan een stappenplan voor de route die parochies in de jaren 2008-2010 af gaan leggen op weg naar intensievere samenwerking.

Stappenplan
Dit stappenplan brengt in eerste instantie in kaart hoe de parochies zullen gaan werken aan intensivering van de onderlinge samenwerking; op welke punten en hoe men daarover het gesprek met elkaar aan zal gaan vanuit de verschillende parochies. Het stappenplan kan beschrijven welke mensen of eventueel werkgroepen in gesprek gaan met elkaar op (deel)onderwerpen.
De projectgroepen leggen het stappenplan via hun parochiebesturen voor aan de bisschop. Deze zal onder andere letten op de mate waarin de pastoraal, het personeelsbeleid, het beheer van gebouwen en de financiën van het grotere samenwerkingsverband van de parochie erin aan bod komen.
In 2008 zullen de parochies van het samenwerkingsverband stapsgewijs toewerken naar de gewenste situatie. Uiteindelijk moet er eind 2010 een plan liggen voor samenwerking binnen het verband van de grotere parochie en samenvoeging tot één, of eventueel na overleg met de bisdomleiding, twee parochies.

Ondersteuning
Naast de diocesane taakgroep samenwerking is de dekenale leiding van de drie dekenaten in het bisdom een belangrijke speler bij de ondersteuning in dit proces van parochies en regionale projectgroepen. De dekenale leiding monitort de voortgang en houdt een vinger aan de pols.
Zowel de diocesane taakgroep samenwerking als de diocesane dienstverlening begeleidt en ondersteunt parochies waar nodig. Parochies kunnen hiervoor contact opnemen met Ab Kerssies. Kerssies, hoofd van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom, is projectleider van het project dat de processen van samenwerking in de parochies begeleidt. Hij stuurt de ondersteuning aan.

Samenwerking van parochies
De nieuwe, grotere samenwerkingsverbanden werden in maart 2007 gepresenteerd aan de parochies. De centrale insteek van de samenwerkingsverbanden is dat er méér moet worden samengewerkt voor de behartiging van het pastoraat in zijn volle breedte. In de huidige situatie is het nodig de krachten te bundelen op inhoudelijk terrein, organisatorisch, financieel en qua menskracht. Samen is het mogelijk op meerdere plekken het geloof levend en present te houden, het geloof te verkondigen, hedendaagse uitdagingen aan te gaan en ontwikkelingen op te vangen. 
Schaalvergroting moet daarbij gepaard gaan aan schaalverfijning, met het oog op de vitaliteit van parochiekernen en geloofsgemeenschappen binnen het geheel van het grotere samenwerkingsverband.

Andere berichten