Diocesane presentatie cijfers Kerkbalans

18 januari 2013

Op vrijdag 18 januari presenteerde econoom Gerard de Rooij de cijfers Kerkbalans van de gezamenlijke parochies in het bisdom van Breda. De jaarlijkse presentatie van de diocesane cijfers volgt altijd op de presentatie van de landelijke cijfers. De presentatie vond plaats op het bisdomkantoor te Breda.

Daling in de lasten
De econoom gaf aan dat er een lichte daling is in de lasten van parochies in het bisdom van Breda. In 2010 bedroegen de lasten € 15.471.000. In 2011 was dat € 14.900.000. Kosten voor kerkelijke gebouwen vormen daarvan ongeveer een derde (€ 4.655.000). De kosten voor personeel (persoonskosten) vormen de grootste post (€ 6.069.000).

Daling in de inkomsten
De inkomsten van de parochies in het bisdom van Breda over 2011 bedroegen € 13.668.000. Dat is een daling ten opzichte van het jaar ervoor. In 2010 waren de gezamenlijke inkomsten van parochies in het bisdom van Breda € 14.234.000.

Gezamenlijk tekort
Daarmee is er een tekort van alle parochies in het bisdom samen van € 1.232.000. “Bij parochies die een tekort hebben,” gaf de econoom aan, “zien we vaak dat de kosten voor kerkgebouwen hoog zijn en de programmakosten. De programmakosten kunnen vaak verlaagd worden bij parochies die samengevoegd zijn, omdat zij efficiënter kunnen werken.” Kosten voor kerkgebouwen worden bezien in het kader van parochieplannen en gebouwenplannen die samengevoegde parochies moeten maken. Parochies stellen deze op in samenspraak met het bisdom.

Tekort terugbrengen
De econoom benadrukte dat het van belang is dat parochies erin slagen het tekort terug te brengen. Daarvoor moeten de kosten verder worden verlaagd en ook inkomsten worden verhoogd. Inkomsten verhogen kan bijvoorbeeld door toepassing van de methodes van Kerkbalans Nieuwe Stijl. Parochies in het bisdom van Breda zijn daar overigens goed mee op weg. Het landelijk gemiddelde van opbrengsten van de actie Kerkbalans is 36%. Voor parochies in Breda is dat 40,2%.

Aanbod
Tot slot van de presentatie vergeleek De Rooij de diocesane cijfers met de landelijke cijfers en wees hij op het aanbod van enkele activiteiten van het bisdom rond financiën. Zo is er op 2 februari een bijeenkomst omtrent kerkledenadministratie en op 13 april een cursus Navision waarop boekhoudkundige vraagstukken worden behandeld. In oktober 2013 wordt de jaarlijkse trainingsavond Kerkbalans Nieuwe Stijl georganiseerd. Deze zal speciaal aandacht geven aan voorbeeldbrieven waarmee parochies specifieke doelgroepen goed kunnen benaderen.

Zie voor het bericht op deze site over de landelijke cijfers Kerkbalans:
‘Landelijk startschot Actie Kerkbalans 2013 met presentatie cijfers’
 
Zie ook:
www.kerkbalans.nl
De actie Kerkbalans wordt gehouden van 13 tot enmet 27 januari 2013 onder het motto: "wat is de kerk u waard?"

 

Andere berichten