Diocesane Katholieke Schoolraad stopt dienstverlening

3 mei 2012

De Diocesane Katholieke Schoolraad (DKSR) heeft parochies en scholen per brief geïnformeerd dat de DKSR de dienstverlening op het gebied van identiteitsbegeleiding aan scholen binnen het bisdom van Breda per 1 mei 2012 stopt. Per 1 mei 2012 gaat de DKSR in liquidatie.

De DKSR geeft aan dat de vorm van dienstverlening van de DKSR niet meer voldoet aan de vraag van scholen en schoolbesturen.

Erkenningstaak
Per statuut was vanaf de oprichting van de DKSR het mandaat aan de DKSR toevertrouwd om scholen en schoolbesturen als katholiek te erkennen. Met ingang van 1 mei 2012 heeft bisschop Liesen dit mandaat van de DKSR teruggenomen. De bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholieke onderwijs, mevr. drs. M.J.J. Meul, is daarom nu contactpersoon voor zaken rond erkenning van scholen als een katholieke school. Dit schrijft bisschop Liesen in een brief aan parochies en scholen.

Ontslag identiteitsbegeleiders
De liquidatie van de DKSR per 1 mei betekent dat aan identiteitsbegeleiders per gelijke datum ontslag is verleend door het bestuur van de stichting DKSR. Door het ontslag van de vijf identiteitsmedewerkers kan de begeleiding van scholen en parochies inzake katholieke identiteit niet op gelijke wijze plaats vinden zoals voorheen. Het bisdom wil bezien wat er op dat punt mogelijk is.

Ondersteuning parochies
Enkele jaren geleden is overeengekomen dat de identiteitsbegeleiders 40 dagdelen op jaarbasis beschikbaar zouden hebben voor begeleidingstrajecten van parochies, in het kader van de verbinding school – parochie. Onder supervisie van de dekenale leiding is daarvan goed gebruik gemaakt. In dit opzicht zijn er ook afspraken gemaakt die nu door het ontslag van de identiteitsbegeleiders door hen niet meer kunnen worden nagekomen.

De bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholieke onderwijs is bereid om met parochies en met scholen te bezien hoe op vervangende wijze tegemoet kan worden gekomen aan de begeleiding die werd afgesproken.

Zorg voor het katholiek onderwijs
“Meer dan veertig jaar heeft de DKSR veel werk verzet voor behoud, voortgang en begeleiding van katholiek onderwijs. De erkentelijkheid daarvoor blijft. Ook al kan dit werk nu niet op gelijke wijze voortgaan, onze verantwoordelijkheid en zorg om het katholiek onderwijs blijft,” aldus bisschop Liesen in zijn brief.

Onder verwijzing naar de beleidsnota van de Nederlandse bisschoppen voor het katholiek onderwijs ‘Bezield en Zelfbewust’, geeft de bisschop aan dat daarbij vier fundamentele waarden richtinggevend zijn: katholiek onderwijs heeft oog voor God als Schepper en Verlosser en voor Zijn koninkrijk, katholiek onderwijs is gericht op de vorming van de gehele menselijke persoon, katholiek onderwijs is onderwijs voor elke mens, met een bijzonder oog voor de zwakkeren, katholiek onderwijs heeft oog voor de gemeenschap.

 

Andere berichten