Diakenwijding Egbert Bornhijm: ‘Gelukkig is de mens die in geloof zijn bestemming vindt’

10 november 2009

Op zondag 8 november werd Egbert Bornhijm (1960) in de H. Quirinuskerk te Halsteren tot diaken gewijd door bisschop Van den Hende. In de preek ging de bisschop in op de roeping van Egbert Bornhijm, de roeping van iedere mens en de opdracht van de Kerk.

Fotoverslag van de wijding en delen uit de preek van de bisschop. Foto’s: J. Wouters.

“Wanneer onze wijdeling vandaag – met heel zijn hart – ja zegt op de roepstem van de Heer, dan is dat uiteraard een uniek moment. Als iemand – zoals onze wijdeling – werkelijk wil doen van God in zijn hart heeft gelegd, dan komt hij nader tot de Heer die een bedoeling met hem heeft. Tevens komt iemand die antwoordt op de roepstem van de Heer meer tot zichzelf. Wanneer je in geloof beschikbaar wilt zijn als diaken en samen met de Kerk beaamt dat je daarin je van God gekregen bestemming vindt, dan is dat reden tot vreugde en dankbaarheid.

In de wereldcatechismus van onze Kerk staat dat de diepste grond van de waardigheid van een mens de roeping is van de mens tot gemeenschap met God. Vanaf de geboorte wordt een mens uitgenodigd tot een dialoog met God (KKK n. 27). Mensen ontvangen niet allemaal dezelfde roeping. Niet iedere mens heeft dezelfde opdracht. Niet iedere mens beschikt over dezelfde talenten. Gelukkig is de mens die in geloof zijn eigen van God gekregen bestemming vindt.”

"Broeders en zusters, Egbert heeft niet zomaar een weg afgelegd naar deze dag van de diaken wijding. Egbert heeft zich op zijn weg samen met zijn echtgenote Maria laten leiden door God, in geloof. Egbert, in de afgelopen jaren ben je – méér dan voorheen – gaan zien wie Jezus Christus voor ons is. Jezus is niet louter een man van lang geleden die behartenswaardige dingen zei en deed. Méér dan dat mogen we met de Kerk belijden: Jezus is de Zoon van God. Hij is mens geworden, gekruisigd, gestorven en verrezen. Jezus is de levende Heer. In de woorden van de 2e lezing: ‘Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’ (Heb. 13, 8). Op grond van de heilige Schrift en in gemeenschap met de wereldwijde Kerk is Egbert tot de overtuiging gekomen: Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. 

Broeders en zusters, je laten leiden door God is niet alleen iets voor Egbert die vandaag diaken wordt. Iedere mens is uitgenodigd om vertrouwen te hebben in God. Iedere mens is geroepen om zich met Gods hulp te laten leiden naar zijn levensopdracht en bestemming. De vermaning ‘Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën’ (Hebr. 13, 9a) mag ons allen uit het hart gegrepen zijn.”
 

“Broeders en zusters, we hebben als individuele mensen verschillende talenten en gaven van God gekregen. Maar ze zijn niet gegeven om ze alleen voor onszelf te houden, alsof onze van God gekregen bestemming los van anderen zou zijn. Integendeel, we zijn juist geroepen om samen met elkaar de ene gemeenschap van de Kerk van Christus te vormen en op te bouwen. 

Wat is eigenlijk die opdracht van de Kerk, die onze gezamenlijke opdracht is en die we van de Heer ontvangen hebben? Reeds de apostelen (Mc. 16, 15-20) kregen het van Jezus – voor zijn hemelvaart – te horen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’. De apostelen gaven daadwerkelijk gehoor aan hun van de Heer gekregen roeping. In het evangelie staat te lezen dat de apostelen er op uit gingen om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee [..].” 

“Broeders en zusters, het gebeurt in onze dagen regelmatig dat mensen in en rond onze parochies het geloof dreigen te verliezen. Dat mensen niet langer beamen dat God bestaat en dat Hij met ons meetrekt. Het is werkelijk van vitaal belang dat wij als Kerk van het bisdom van Breda het geloof in God levend houden en ervan overtuigd blijven dat ook anno 2009 de verrezen Heer met ons meetrekt. Jezus laat ons nooit in de steek!

Durven wij ons als mensen van de Kerk te laten leiden door dit vertrouwen in God? Durven wij te geloven dat ook in tijden van krimp en zelfs ontkerkelijking de levende Heer ons niet de rug toekeert? Vandaag, bij deze diakenwijding wil ik nog eens met nadruk Jezus’ belofte uit het Matteus-evangelie herhalen. Jezus sprak tot zijn leerlingen: ‘Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld’(Mt. 28, 20).”

“Broeders en zusters, Jezus Christus heeft aan zijn Kerk veel gaven toevertrouwd opdat wij onze band met God levend houden en ons geloof blijven voeden. Zo is het Woord van God in de Bijbel aan ons gegeven om er met aandacht naar te luisteren en ervan te leren. De sacramenten zijn als middelen van heil aan ons geschonken, met het sacrament van de eucharistie als bron en hoogtepunt (Vaticanum II, SC 10). Het gewijde ambt in de Kerk heeft de Heer aan ons gegeven. In kracht van de heilige Geest zijn diakens medewerkers van de bisschop en de priesters.”

“Vandaag bij deze diakenwijding wil ik met u allen bijzonder bidden dat Egbert als diaken veel mensen mag geleiden op de weg van de vrede des Heren. En dat het ons allen als afzonderlijke leden van Gods Kerk gegeven mag zijn om trouw te blijven aan onze roeping. Dat we als Kerk een instrument met uitstraling mogen zijn in Gods hand, tot opbouw van het rijk van God, tot welzijn van veel mensen om ons heen. Amen.”

Andere berichten