Deken van Hecke met emeritaat

27 maart 2007

Vrijdag 13 april 2007 neemt deken Van Hecke afscheid als deken van het dekenaat Zeeland. Het afscheid vindt plaats in Goes. Het staat in het teken van het Fakkelproject. Om 17.00 u. zingt de Zeeuwse Koorschool de vespers van het Paasoctaaf. Na de vespers zullen M. Bollerman en J. van Genugten het Fakkelproject presenteren. P. van Hecke draagt vervolgens de fakkel over aan vijf mensen die in opleiding zijn voor pastorale beroepskracht. Zij vertellen over hun persoonlijke motivatie. Hierna volgt een receptie.

Eerst leven en dan werken
“Zo draag ik er zorg voor dat het vuur blijft branden”, zegt hij. “Ik weet niet of de nieuwe deken er al bij zal zijn. Ik vind de keuze voor het pastoraat overigens iets anders dan een concrete loopbaan binnen de kerk. Het pastoraat staat bij mij voorop. Als deken genoot ik juist gigantisch van de vormselvieringen”,” vertelt hij. “Voorgaan in vieringen is een noodzakelijke afwisseling bij het vele organisatorische werk. Als deken ben je nauw betrokken bij het bestuur van het bisdom. Het zwaartepunt van mijn taak lag in de bevordering van de samenwerking in de regio’s en die tussen parochies en het categoriale pastoraat. Daarnaast legde ik veel contacten met andere kerkgenootschappen en investeerde ik in de relaties met de provinciale overheid en provinciale koepelorganisaties.
Na zijn afscheid neemt Van Hecke afstand van zijn werk. “Ik geniet gewoon van het thuis-zijn,” zegt hij. “Half oktober vertrek ik voor een reis van zes weken naar Nieuw-Zeeland. Als ik terugkom, zie ik wat er op mijn pad komt. Nu is het eerst werken en dan pas leven. Na mijn afscheid is het eerst leven en dan werken.”

Rijke loopbaan in het pastoraat
Van Hecke gaat weg na een veelbewogen loopbaan in het pastoraat. Deze geboren Zeeuw ontving de priesterwijding in 1966. “De eerste twee jaar werkte ik in de omgeving van Breda. Het was het beleid van bisschop De Vet om pasgewijde priesters in de omgeving van Breda te benoemen zodat ze eenvoudig navorming konden krijgen. Hiertoe kwamen we samen op het Diocesaan Pastoraal Centrum onder leiding van rector N. Nooren. In 1968 werd Van Hecke kapelaan in de parochie van de Goddelijke Voorzienigheid in Bergen op Zoom. Als kapelaan studeerde hij aan het Hoger Katechetisch Instituut te Nijmegen om zich te bekwamen in de catechese op het lager onderwijs. “Zo is de functie van disctrictscatecheet ontstaan,” vertelt Van Hecke desgevraagd. Van Hecke heeft deze functie in de Zuidwesthoek verder uitgebouwd. Daarnaast bleef hij verbonden aan de parochie. Van 1979 tot 1990 hield Van Hecke zich, als parochiepriester van de Goddelijke Voorzienigheid bezig met de uitbouw van de volwassenencatechese in Bergen op Zoom. In 1990 keerde Van Hecke terug naar Zeeland. Nadat hij kort kapelaan was geweest bij pastoor Van de Riet in Vlissingen volgde hij hem in 1992 op. Vier jaar later, in 1996, verscheen een KASKI-rapport dat aandrong op een reorganisatie van de parochies op Walcheren. Van Hecke gaf gestalte aan de reorganisatie van katholiek Walcheren tot twee parochies met twee centra in Vlissingen en Middelburg. In 1999 benoemde bisschop Muskens hem tot deken van Zeeland.

Andere berichten