‘De inzet voor het algemeen welzijn gaat ieder persoonlijk aan’

3 juni 2010

De bisschoppen van Nederland roepen katholieke gelovigen op om te gaan stemmen op 9 juni bij de nationale verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bisschop Van den Hende: “De boodschap die de Nederlandse bisschoppen hebben doen uitgaan geeft aan dat het algemeen welzijn (bonum commune) iets is dat ons allen aangaat. Niemand is er van uitgesloten. Ook heeft ieder een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn.”

“Op de weg van het evangelie sluit het welzijn van de één het welzijn van een ander niet uit en worden gaven en talenten ons gegeven voor de dienst aan de naaste en God,” aldus de bisschop.

“Naast het algemeen welzijn wordt gewezen op de menselijke waardigheid als fundamenteel principe van de katholieke sociale leer. De menselijke waardigheid is gegrond in het geloof dat iedere mens is geschapen naar het beeld van God.”

Deze fundamentele principes uit de sociale leer van de Katholieke Kerk zijn de basis voor de initiatieven die het bisdom van Breda neemt op het terrein van de diaconie, en inspireren heel concreet de katholieke inbreng op het gebied van het onderwijs en de zorg.

Bisdommagazine 2009-4 ‘Geloof in onderwijs’, klik hier
Diaconale projecten bisdom van Breda, klik hier

Bisschoppen roepen op tot deelname aan de verkiezingen
‘Stemrecht is ook een plicht

Utrecht 3 juni 2010 – De Nederlandse bisschoppen roepen katholieke gelovigen op om op 9 juni te gaan stemmen. “Ons land staat voor ingrijpende keuzes. We beseffen dat het algemeen welzijn van onze samenleving iets is dat ons allen gezamenlijk aangaat. Door te stemmen levert de katholieke burger een bijdrage aan het democratisch proces. In Nederland kennen we het stemrecht, maar onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid maakt dat recht een maatschappelijke plicht”, aldus de bisschoppen.

Alhoewel de bisschoppen geen stemadvies geven, wijzen zij wel op enkele belangrijke fundamentele principes waarop de kiezers zich kunnen oriënteren bij het bepalen van hun keuze. De katholieke sociale leer stelt de menselijke waardigheid (‘human dignity’) en de inzet voor het algemeen welzijn (‘common good’) centraal.

De menselijke waardigheid betreft iedere mens zonder onderscheid en heel de mens in al zijn wezenlijke dimensies. Het algemeen welzijn vergt onze verantwoordelijke en noodzakelijke inzet niet alleen voor onze eigen samenleving maar ook voor Europa en de rest van de wereld, met name wat betreft rechtvaardige arbeidsverhoudingen. Voorts wijzen de bisschoppen op het grote belang van ontwikkelingshulp en van daadkrachtig beleid ter beheersing en oplossing van de financiële crisis, de klimaatcrisis en de voedselcrisis.

De bisschoppen brengen tenslotte de encycliek Caritas in veritate nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht. Deze pauselijke brief behandelt de actuele crises in het licht van de katholieke sociale leer. Zonder twijfel kan de leeswijzer op www.caritasinveritate.info behulpzaam zijn bij het bepalen van een keuze op 9 juni.

Andere berichten