De gedachtenis van de H. Franciscus en de H. Antoniusprijs voor diaconie

8 oktober 2013

Op 4 oktober vierde de Kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi. Franciscus van Assisi kende veel volgelingen, ook in het bisdom Breda. Op de broeders van Saint Louis te Oudenbosch na hebben alle diocesane congregaties hun spiritualiteit geënt op de leefregel van Franciscus van Assisi. Ze hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het onderwijs, de zieken- en ouderenzorg in West-Brabant en Zeeland.

Antoniusprijs voor diaconie
Mede door hen kent het bisdom Breda een diaconale spiritualiteit. Het bisdom stelde in 1995 de Bisschop Ernstprijs in, een aanmoedigingsprijs voor parochiële of regionale activiteiten op het gebied van Kerk en samenleving. Deze werd tot 2009 om de twee jaar uitgereikt. In 2014 wordt deze prijs voor het eerst uitgereikt als ‘Antoniusprijs’.

Volgeling van Franciscus
Met de naam verwijst de Antoniusprijs naar de heilige Antonius van Padua, een van de eerste volgelingen van Franciscus. Antonius van Padua leefde van 1195 tot 1231. Hij was een gekend theoloog en predikant. Hij leefde in een tijd dat de geldeconomie ontstond en door woeker velen zich verrijkten ten koste van de armen. In zijn preken keerde hij zich fel tegen deze praktijken. Hij riep de rijken op oog te hebben voor de armen en solidair met hen te zijn.

Kandidaten voor de prijs
De bedoeling is dat de Antoniusprijs voor diaconie parochies en parochiekernen stimuleert om te zien naar de naaste in nood. Ze wordt eens in de vier jaar door de bisschop van Breda uitgereikt. Voor de prijs kunnen allerlei diaconale activiteiten en initiatieven van parochiële of regionale groepen of personen in aanmerking komen. Het kan zowel gaan om een goed geslaagdfusieproces tussen Parochiële Caritas Instellingen als dit vergezeld gaat van nieuw elan en inhoudelijke inzet als om een bijzondere actie in het kader van de Vastenaktiecampagne, om een initiatief in het kader van armoedebestrijding, om een cyclus van bijeenkomsten rond een bepaald maatschappelijk thema.

Men kan tot 1 maart 2014 kandidaten voor deze prijs aanmelden bij:
Drs. B. Hartmann
Postbus 90.189
4800 RN Breda

Paus Franciscus: solidariteit met de armen
Op 4 oktober maakte paus Franciscus een bedevaart naar Assisi samen met de acht kardinalen met wie hij spreekt over de hervormingen van het bestuur van de Kerk. Franciscus van Assisi is een diaconale heilige. Zelf is hij diaken gebleven. Hij heeft velen geïnspireerd zich in te zetten voor de armen, zieken, ouderen en kinderen. Zo ook paus Franciscus. In zijn homilie bij zijn installatie op op 19 maart op het hoogfeest van Sint Joseph zei hij: “Ieder mens te behoeden, in het bijzonder de armsten en onszelf te behoeden; dat is een dienst waartoe de bisschop van Rome is geroepen en waartoe wij allen zijn geroepen.” Door daden van solidariteit geeft hij gestalte aan deze voorkeursoptie voor de armen. Hij beleeft dit in een nauwe band met Jezus Christus, omdat de Kerk niet allereerst een hulporganisatie is.

Eerdere winnaars
Eerdere winnaars van de bisschop Ernstprijs voor diaconie waren:

  • 2002: Commissie boeren nodigen burgers uit te Bavel. De bedoeling was de problematiek van de landbouwers voor de agrariërs en de lokale gemeenschap bespreekbaar te maken.
  • 2004: Zeven werken van barmhartigheid in de regio Bavel, Galder, Ulvenhout en Strijbeek. Het doel was de zeven werken van barmhartigheid te vertalen naar deze tijd.
  • 2006: De Vastenaktie en de Wereldmissiedag voor kinderen in de parochiekern Langeweg van de Immanuëlparochie te Zevenbergen benevens hulp aan kleinschalige projecten in India.
  • 2009: De stichting Kerk en vluchtelingen te Breskens.
     

Assisi en Padua
Van 22 tot en met 29 oktober 2011 maakte het bisdom van Breda een bedevaart naar Assisi en Padua waarbij de graven van de H. Franciscus en de H. Antonius werden bezocht.

Viering in de basiliek in Assisi, bij het graf van de H. Franciscus. (Foto: R. Mangold)

Viering in Padua bij het graf van de H. Antonius van Padua. (Foto: R. Mangold)

Andere berichten