Dag van het Jodendom 2017

13 december 2016

In 2017 staat de Dag van het Jodendom (17 januari) in het teken van De Vreemdeling. “Helaas is de discussie over ontheemden en vluchtelingen vaak gepolariseerd,” schrijft diaken Egbert Bornhijm in een brief aan pastoors/teamleiders en leden van de pastorale teams in het Bisdom Breda. Egbert Bornhijm is diocesaan functionaris betrekkingen joden en katholieken in het bisdom.

“Het besef dat de vreemde die aan de poorten klopt een mens is zoals wijzelf, dreigt uit het zicht te verdwijnen. Daarom wil de Dag van het Jodendom 2017 een bijdrage leveren om het blikveld te vergroten. Vragen als: wat betekent het om vreemdeling te zijn en hoe treden we de vreemde tegemoet, worden vanuit joods en christelijk perspectief bezien.”

In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in navolging van hun Europese collega’s de jaarlijks te vieren Dag van het Jodendom uit. Dit om de oproep uit het document Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie kracht bij te zetten: “Omdat dus Christenen en Joden zo’n groot gemeenschappelijk geestelijk erfgoed hebben, wil deze heilige Synode hen aanmoedigen en op het hart drukken, elkaar beter te leren kennen en meer te leren waarderen, vooral door middel van Bijbel en theologische studies en door een broederlijke dialoog.”

De brief aan de pastorale beroepskrachten bevat een voorbede. Parochies vinden gespreksmateriaal en een exegetische notitie op www.dagvanhetjodendom.nl

Andere berichten