Conferentie over parochievernieuwing

3 april 2019

Begin februari bezochten Ben Hartmann en diaken Egbert Bornhijm een congres over parochievernieuwing in het Engelse Birmingham. Ze deden dit vanwege het Sint Franciscuscentrum. Het vormingscentrum laat zich voor parochievernieuwing onder meer inspireren door het boek ‘Divine Renovation’ van father James Mallon, dat centraal stond op het congres. In het verlengde daarvan biedt de Alphacursus goede kansen.

De bijeenkomst was vooral voor mensen uit Midden-Engeland en Schotland, maar er waren ook mensen uit Oostenrijk en Slovenië. Onder de ongeveer 300 aanwezigen waren ook de aartsbisschop van Birmingham, Bernard Longley, en de bisschop van Plymouth in Zuid-Engeland, Mark O’Toole.

Ben en Egbert denken even na als hen gevraagd wordt wat het eigene is van ‘Divine Renovation’. “Feitelijk gaat het om een cultuurverandering in parochies,” antwoorden beiden. “Tot nu toe was het pastoraat sterk verworteld in een volkskerk, die niet meer in de vroegere gedaante bestaat. Het gaat er nu om dat mensen leerlingen van Christus worden, die op hun beurt uitgroeien tot apostelen. In die zin lijkt het project ‘Divine Renovation’ op ‘Rebuilt’ van Michael White en Tom Corcoran. Ook zij zeggen dat we van de zogenaamde retail-religion af moeten, waarin gelovigen worden gezien als klanten die bediend moeten worden, en dat het gaat om leerlingschap.”

In deze omvorming speelt volgens Ben en Egbert de Alphacursus een centrale rol. “Zowel father Mallon als de auteurs van ‘Rebuilt’ hechten grote waarde aan deze cursus,” zeggen ze allebei. “Het gaat in de Alphacursus immers om een toewending naar Jezus Christus. We hebben een persoonlijke relatie met Hem. Het is een van de dingen die de Alphacursus bewerkstelligt.”

(Foto: Bisdom Breda)

“We moeten breken met het ‘clericalisme’. Zoals father Mallon dat uitlegt: het idee dat gelovigen hun betrokkenheid delegeren aan priesters en kloosterlingen. Zij zijn de religieuze professionals. Zij bidden voor ons. Je kunt dit in onze tijd uitbreiden naar diakens en pastoraal werk(st)ers. Maar het gaat voor ieder van ons om de opbouw van een persoonlijke relatie met Jezus.”

Als het gaat om de Alphacursus stelt Egbert: “Deze heeft een eigen plaats in de geloofsgroei van personen en geloofsgemeenschappen. Je begint met de pre-evangelisatie en daarna volgt de evangelisatie. Na de Alphacursus kan iemand de stap zetten naar de initiatie. In deze initiatie speelt de sacramentencatechese een rol. Je sluit je dan aan bij een concrete kerkelijke gemeenschap en groeit samen in het leerling zijn van Jezus Christus.”

Ben en Egbert onderstrepen dat de Alphacursus pre-catechese is. “In deze cursus komen heel basale kwesties aan de orde, zoals de vraag wie Jezus is.” Beiden benadrukken nog eens dat het geen volledige geloofscursus is. “De Alphacursus gaat hieraan vooraf. De cursus wil mensen helpen te komen tot een meer persoonlijke relatie met de Heer. Mensen doen een ervaring op waarop ze verder kunnen bouwen. Ze blijven vrij om zelf hun keuzes te maken. Eigenlijk laat je de Geest zijn werk doen.”

“Wanneer een parochie met deze projecten gaat werken, is het belangrijk dat het pastoraal team en vrijwilligers op één lijn zitten,” menen Egbert en Ben. “Vanuit een gezamenlijk beleefd geloof overwin je tegenstellingen en persoonlijke verschillen. Bisschop Liesen spreekt regelmatig over parochievernieuwing. De Alpahacursus biedt hiertoe een sleutel. Het Sint Franciscuscentrum biedt graag hulp aan parochies die met de Alphacursus aan de slag willen.”

 

Andere berichten