Chrismaviering 2016 en inzameling gaven

23 februari 2016

In de Goede Week wordt de diocesane Chrismamis gevierd. Deze vindt dit jaar plaats in het Vicariaat Middelburg op woensdag 23 maart om 19.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw (Singel 106 Vlissingen). Bisschop Liesen nodigt priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, religieuzen, parochies en parochiekernen, caritasinstellingen en zorginstellingen van harte uit om aan deze Chrismamis deel te nemen.

In de Chrismamis zegent de bisschop de heilige oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt hij het heilig Chrisma. De olie van de geloofsleerlingen is bestemd voor degenen die zich voorbereiden op het doopsel. De olie van de zieken is om degenen te zalven die ernstig ziek zijn of door ouderdom zeer verzwakt. Het heilig Chrisma ontvangen de dopelingen na het doopsel en hiermee worden de vormelingen gezalfd.

In de liturgie is opgenomen een vernieuwing van de beloften van de priesters en andere leden van het Godsvolk die een taak in de kerk hebben. Naast een vertegenwoordiging uit alle parochies is daarom de aanwezigheid van de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en religieuzen van belang. Ook de deelname van de emeriti-priesters en -diakens en de gepensioneerde pastoraal werk(st)ers wordt op prijs gesteld.

Na afloop van de viering worden de oliën en het chrisma uitgereikt. Voor de presentatie in de eigen parochie van deze nieuwe olie en het heilig Chrisma reikt het bisdom een model aan. De presentatie kan plaatsvinden tijdens de viering van Witte Donderdag of onder de Paaswake. De tweede mogelijkheid heeft de voorkeur.

Chrismaviering in 2015 in de parochiekerk van Sint Petrus’ Banden te Gilze. Ook dit jaar worden veel belangstellenden verwacht voor de chrismaviering. (Foto: J. Wouters)

Gaven voor de Chrismamis
Vanwege het diaconale karakter van de Kerk wordt gevraagd om vanuit iedere parochie, gemeenschap of instelling een gave naar de viering mee te brengen. Het wordt aanbevolen om hierover als parochie en caritasinstelling van de parochie overleg te hebben.

De caritas van de H. Maria Parochie Walcheren heeft twee doelen voorgesteld waaruit parochies en caritasinstellingen kunnen kiezen: Stichting Droom Walcheren en de Voedselbank Walcheren.

Stichting Droom Walcheren
Voor de ‘Stichting Droom Walcheren’ wordt om geld gevraagd (over te maken op de bankrekening of mede te brengen in een enveloppe). Het banknummer is: NL94 RABO 0150207131 t.n.v. Stichting Droom Walcheren, Bloemenlaan 49, 4382 SB Vlissingen. Voor meer informatie: www.stichtingdroom.nl.

‘Stichting Droom’ is een hulpverleningsorganisatie die zich bezighoudt met een veelheid van activiteiten om mensen die in de problemen zijn geraakt weer ‘op de rails’ te zetten. Het werk van de stichting wordt gedaan door deskundige vrijwilligers. Zij helpen cliënten bij het oplossen of beheersbaar maken van verschillende problemen, zoals het zoeken naar woonruimte, schuldsanering, juridische kwesties of het vinden van een baan en inkomsten. Daarnaast worden tal van activiteiten georganiseerd in ‘Het Vlot’, een W.8-centrum in Vlissingen, waar hulpvragers de 8 W’s kunnen ‘halen’: wonen, werken, weten, waken, wetgeving, winkelen en welkom. Tot op heden heeft de ‘Stichting Droom’ nog geen subsidie van overheden gekregen en is daarom afhankelijk van fondswerving en giften.

Voedselbank Walcheren
Voor de voedselbank wordt gevraagd om gaven in natura. De medewerkers van de Voedselbank hebben een voorkeur uitgesproken voor de volgende producten: appels en peren ingepakt in zakjes, paaseitjes, blikjes tomatenpuree, blikjes vis, Smac of boterhamworst, rookworst, macaroni, ontbijtkoek, pakken Brinta.

De Voedselbank is een initiatief om de (verborgen) armoede te verminderen en de verspilling van levensmiddelen tegen te gaan. De Voedselbank Walcheren is oorspronkelijk een initiatief van verschillende kerkelijke organisaties op Walcheren in nauwe samenwerking met maatschappelijke instanties. De Voedselbank is een 100% non-profit organisatie. De Voedselbank Walcheren verstrekt wekelijks een voedselpakket aan huishoudens op Walcheren waarbij het vrij besteedbare inkomen voor voedsel en kleding onder een vastgestelde norm valt. Nevendoelstelling is het tegengaan van verspilling. De Voedselbank Walcheren werkt alleen met vrijwilligers. De Voedselbank garandeert dat de geschonken producten niet meer voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend om mensen in nood te helpen.

Tijdens de chrismaviering in 2015 werd onder meer speelgoed ingezameld voor de kinderen in het Asielzoekerscentrum (AZC) in de regio Alphen-Gilze. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten