Chrisma voor de viering van de sacramenten

1 april 2010

Op woensdag 31 maart zegende en wijdde bisschop Van den Hende de oliën en het chrisma voor de viering van de sacramenten op vele plekken in het bisdom: parochies, instellingen en kloosters. De chrismamis vond plaats in de H. Martinuskerk te Breda, Princenhage.

De oliën en het chrisma worden gebruikt bij de toediening van de sacramenten van doopsel, vormsel, ziekenzalving en priesterwijding, danwel om het doopsel voor te bereiden. Gelovigen uit het hele bisdom waren voor de viering bijeengekomen. Zij namen gaven mee, die dit jaar zijn bestemd voor de Stichting Voedselbank Breda en de Stichting Leergeld Breda. De opbrengst voor de Stichting Leergeld was ruim 4.000 euro. Bij de viering werd een chrismakaart uitgereikt (klik hier).

(Foto’s: I. Bertens)

Verbondenheid
In de liturgie van de chrismamis vond onder meer de vernieuwing van de beloften van de priesters plaats temidden van de andere leden van het Godsvolk. De bisschop benadrukte in zijn preek de verbondenheid van de gelovigen: “Broeders en zusters, het is belangrijk dat wij – in de overtuiging dat de Heer ons niet loslaat – op onze beurt ook elkaar als leden van Gods Kerk niet loslaten. De trouw jegens elkaar maakt zondermeer deel uit van onze gezamenlijke roeping. Het is veelzeggend dat we vanavond uit het hele bisdom naar hier zijn gekomen om samen de Chrismamis te vieren. Het is een teken van onze bereidheid om rond de Heer met elkaar verbonden te zijn en te blijven. Het laat zien dat het algemeen priesterschap van de gelovigen en het priesterschap van het gewijde ambt bij elkaar horen en op elkaar betrokken moeten zijn.”

Inkeer en bekering
Het onderwerp seksueel misbruik houdt velen binnen en buiten de Kerk terecht bezig. Bisschop Van den Hende sprak er in zijn homilie kort over: “We zijn de Veertigdagentijd gestart op Aswoensdag. Nu zijn we als Kerk alweer bijna aan het einde van onze pelgrimstocht naar Pasen, een tocht van inkeer en bekering. Ik moet u zeggen dat toen we aan het begin van de Veertigdagentijd in de liturgie de oproep van de profeet Joel hoorden: ‘Keert tot mij terug van ganser harte [..] scheurt uw hart en niet uw kleren’ (Joel 2, 12-13) en de woorden van Paulus: ‘laat u met God verzoenen’ (2 Kor. 5, 20), wij nog niet konden vermoeden dat uitgerekend in deze tijd van inkeer en bekering, een zo groot aantal meldingen van misbruik de media en daarmee ook ons leven op indringende wijze zou gaan domineren. Verzoening, vergeving? Je merkt hoe wezenlijk het is om nu op de eerste plaats al het aangedane leed te noemen en het kwaad en de schade ervan te onderkennen. Pas daarna – zo zal blijken – kunnen voorzichtig vergeving en verzoening ter sprake komen.”

De bisschop sloot zijn homilie af met een bede: “Ik bid dat de barmhartigheid en de rechtvaardigheid van de levende Heer ons heel in het bijzonder in de komende tijd zal helpen en bemoedigen om als Kerk zonde en kwaad niet te verzwijgen.”

 

Andere berichten