Brief bisschop Liesen inzake gebouwenplannen

2 september 2013

Bisschop Liesen heeft pastoors en parochiebesturen in de samenwerkingsverbanden gevraagd om vóór 1 januari 2015 over een gebouwenplan te beschikken. Het gebouwenplan is een belangrijk onderdeel van het parochieplan dat alle parochies moeten hebben.

Samenvoeging van parochies en parochieplannen
In de afgelopen jaren hebben de parochies en het bisdom, in het kader van de diocesane beleidsnota ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, geïnvesteerd in de vitalisering van het geloofsleven in de parochies en in een passende organisatorische setting van de pastorale zorg. In de eenentwintig samenwerkingsverbanden van het bisdom is de vorming van één pastoraal team praktisch voltooid. De pastorale teams hebben een pastoraal plan ontwikkeld, en de bestuurlijke ordening van de samenwerkingsverbanden is op de meeste plaatsen afgerond. Pastorale teams en parochiebesturen hebben hun beleidsvoornemens voor de komende jaren geformuleerd in parochieplannen, of zijn daar nog mee doende. Inmiddels zijn de parochieplannen van meerdere samenwerkingsverbanden goedgekeurd.

Gebouwenplannen
Een belangrijk onderdeel van de parochieplannen is het gebouwenplan. In sommige parochieplannen is het gebouwenplan reeds ten volle uitgewerkt, in andere is de procesgang aangegeven waarlangs het gebouwenbeleid ontwikkeld gaat worden. Sommige parochies hebben, vooruitlopend nog op andere keuzes, een gebouwenplan ter goedkeuring voorgelegd of zijn met de uitvoering van een gebouwenplan doende. Deze variatie komt overeen met de verschillende wijzen waarop de parochies zich ontwikkelen en met de eigen mogelijkheden en noden in de parochies, ook met betrekking tot de kerkelijke gebouwen. Zo zijn er ook parochies en samenwerkingsverbanden die nog moeten beginnen met de ontwikkeling van het parochieplan of het gebouwenplan als onderdeel hiervan.

Gebouwenbeleid is nodig
Hoe verschillend de situaties in de parochies ook kunnen zijn, inzicht in het gebouwenbeheer en visie op het gebouwenbeleid is in elke parochie nodig. De deelname aan het kerkelijk leven, de inzetbaarheid van pastorale beroepskrachten en de kosten die met het beheer en onderhoud van de gebouwen gepaard gaan vragen om een adequaat gebouwenplan. Alle samenwerkingsverbanden in het bisdom dienen daarom vóór 1 januari 2015 over een gebouwenplan te beschikken, dat aansluit bij het goedgekeurde parochieplan.

In zijn brief geeft de bisschop per samenwerkingsverband aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkeling van het gebouwenplan en wat dat betekent voor het gevraagde gebouwenplan.

Zorg voor de kerkgebouwen
“De zorg voor onze kerkgebouwen en andere gebouwen gaat ons ter harte, en vraagt veel kunde, betrokkenheid en inzet. Zeker de zorg voor onze kerkgebouwen, die als kerk ‘huis van de Heer’ zijn – het woordje ‘kerk’ komt van ‘kuriake’, ‘(huis) van de Heer’ – raakt onze gelovige betrokkenheid. Dit onderstreept het belang van de vraag die ik u voorhoud. Moge uw en onze inspanningen er aan bijdragen dat we in onze parochies over voldoende, passende en goed onderhouden gebouwen beschikken voor onze eredienst en voor onze andere pastorale activiteiten,” aldus bisschop Liesen in zijn brief aan de pastoors en parochiebesturen.

Expert meeting gebouwenbeleid
Op 1 oktober 2013 verzorgt het bisdom een ‘expert meeting gebouwenbeleid’ voor bestuurders en beroepskrachten die betrokken zijn bij het parochieel gebouwenbeleid. Op deze avond (Centrum Bovendonk, om 19.30 uur) wil het bisdom de expertise vanuit parochies en het bisdom samenbrengen vanwege een goed gebouwenbeleid. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt. Zie voor meer informatie over de expert meeting de Programmagids, p. 18.

 

Andere berichten