Bovendonk stopt met studie- en vormingsactiviteiten

10 december 2022

Aan het einde van dit studiejaar 2022-2023 zal Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) voorlopig stoppen met het studie- en vormingsaanbod voor mannen die zich op latere leeftijd geroepen weten om priester of diaken te worden. 39 jaar heeft de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda zich ingezet voor een goede vorming voor zogenaamde ‘late roepingen’, waarbij de opleiding naast het werk kon worden gevolgd. In totaal hebben zes bisdommen en een aantal religieuze congregaties in de loop van de jaren gebruik van gemaakt van het opleidingsaanbod.

De vorming tot priester of permanent diaken vraagt naast een intellectuele en geestelijke vorming ook om een goede en stevige persoonlijke en pastorale vorming. Om vrucht te kunnen dragen, is echter een groepsdynamiek nodig. Studenten leren niet enkel van een docent/e maar ook van elkaar. Door de wijdingen van hen die dit jaar afstuderen komt het aantal studenten beneden een verantwoord minimum waardoor deze vorming feitelijk onmogelijk wordt. Met de betrokken studenten en de verantwoordelijken uit hun bisdom zal zorgvuldig gekeken worden naar het resterende studie- en vormingstraject, zodat zij dat elders kunnen voortzetten.

Naast de goede vorming zijn factoren die tot dit besluit hebben bijgedragen, onder andere het steeds moeilijker vinden van docenten. Samenwerking tussen opleidingen kan hier uitkomst betekenen. Het vooruitzicht om les te moeten geven aan heel kleine groepen betekent bovendien een extra inspanning voor de docenten. Tenslotte staan ook de kosten –indien gedragen door één bisdom– van de huur, de docenten en de overhead in geen verhouding meer tot het aantal studenten.

Gebed en zorg om alle roepingen in de kerk gaan door: het is Christus zelf die daartoe oproept. De PDOB denkt voorzichtig aan een doorstart in een andere vorm en blijft open staan voor nieuwe aanmeldingen van mannen die zich geroepen weten. Ook blijft ze de navorming van gewijde priesters en permanente diakens behartigen.

Andere berichten