Bovendonk Academie over ‘Het Woord van God’

19 november 2011

Van zondag 20 november tot en met dinsdag 22 november vindt op Bovendonk de Bovendonk Academie plaats. De Bovendonk Academie is een initiatief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Het thema van deze derde Bovendonk Academie is ‘Het Woord van God’.

Lees verder op de website van Bovendonk, klik hier.

Bisschoppensynode 2008
Het thema van de Bovendonk Academie is ontleend aan de bisschoppensynode uit 2008 over ‘Het woord van God in het leven en de zending van de Kerk’. Deze synode was een vervolg op de bisschoppensynode van 2005 over de eucharistie.

Bisschop Van den Hende
Bisschop Van den Hende nam namens de Nederlandse bisschoppen deel aan deze synode. In het bisdommagazine ‘Op weg met het Woord van God’ (2009-2) doet de bisschop kort verslag van deze bisschoppensynode (p. 7).

Bisschop Van den Hende:

Tweede Vaticaans Concilie
"In 2008 vond de bisschoppensynode plaats over ‘Het woord van God in het leven en de zending van de Kerk’. “De bisschoppensynode sloot nauw aan bij het Tweede Vaticaans Concilie en de constitutie Dei Verbum, die de nieuwe inzichten van de bijbelexegese verwerkte. Het concilie gaf zich rekenschap van de verschillende genres van de Schrift en verwerkte het gegeven dat het geïnspireerde schriftwoord neergeschreven is door mensen met beelden en begrippen van hun tijd."

Relatie christendom en jodendom
"Het Oude Testament en Nieuwe Testament horen bij elkaar. De openbaring vindt haar hoogtepunt in Jezus Christus, maar het is nodig de hele heilsgeschiedenis te kennen. Hier raakte de synode aan de relatie tussen christendom en jodendom. Onder de gasten bevond zich een joodse rabbijn die indringend sprak over de verbondenheid van het joodse gebedsleven met de Schrift."

Paus Benedictus XVI
"Paus Benedictus XVI benadrukte dat de Schrift kracht bezit in zichzelf. Maar om het Woord van God in de Kerk ter sprake te brengen is tevens een goede vorming noodzakelijk. Het gaat erom dat we in de verkondiging niet primair zelf aan het woord komen. We moeten goede lezers en verstaanders van het Woord zijn om goede vertolkers te worden."

Daden van geloof
"Het gaat er niet alleen om dat we het Woord lezen, maar dat onze lezing uitmondt in daden van geloof (cfr. Jakobus 2, 14). Zowel het geschreven alsook het verkondigde en gedane Woord leidt tot Jezus Christus, het vleesgeworden Woord."

Het Woord is vlees geworden
"Van paus Benedictus ontvingen de deelnemers een fascimilé van een papyrusrol, de Bodmer-papyrus. Op het ene papier staat het Onze Vader. Op het andere staat het begin van het Johannes-evangelie, dat spreekt over het Woord dat midden in de geschiedenis vlees is geworden. Het Woord van God staat midden in de zending en het leven van de Kerk."

 

Andere berichten