Boodschap paus Franciscus voor de vijftigste Wereldvredesdag

9 januari 2017

Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 was de vijftigste Wereldvredesdag. Paus Franciscus wenst in zijn boodschap ter gelegenheid van deze dag vrede toe aan elke man, vrouw en kind. Hij bidt dat het beeld en de gelijkenis van God in elke persoon de mensen in staat zal stellen elkaar wederkerig te erkennen als heilige gaven van God, bekleed met een onschatbare waardigheid.

De paus blikt in zijn boodschap terug op de eerste Vredesboodschap waarin de zalige paus Paulus VI zich met een zeer duidelijke boodschap richtte tot alle volkeren en niet alleen tot de katholieken. “Vrede is de enige en ware weg tot menselijke vooruitgang – en niet de spanningen veroorzaakt door eerzuchtige nationalismen, noch de gewelddadige veroveringen, noch de onderdrukkingen die een valse maatschappelijke orde meebrengen,” schreef deze paus.

Paulus VI waarschuwde, zo zegt paus Franciscus, voor “het gevaar te denken, dat de internationale controverses niet kunnen worden opgelost met behulp van de rede, dus van onderhandelingen die steunen op recht, rechtvaardigheid en billijkheid, maar enkel met behulp van afschrikwekkend en moorddadig geweld.” In plaats daarvan roemde hij, met de woorden uit de encycliek Pacem in Terris van zijn voorganger de heilige Johannes XXIII,  “de zin en liefde voor de vrede die steunt op waarheid, rechtvaardigheid, vrijheid en liefde”. Deze woorden hebben in de tussenliggende vijftig jaar niets aan betekenis of urgentie ingeboet, zegt paus Franciscus.

Andere berichten